Głównym celem szkolenia jest zaopatrzenie trenerów biznesu w narzędzia i metody pracy trenerskiej, które będą niezbędne podczas realizacji szkoleń. 

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Poznanie metod ciągłego doskonalenia się trenera, które mają wpływ na jakość i atrakcyjność przygotowywanych szkoleń.
 • Uczestnicy będą mieli możliwość przeprowadzenia fragmentu szkolenia, po którym każdy uczestnik otrzyma feedbeck od pozostałych uczestników szkolenia, a następnie otrzyma rzetelną i kompetentną informację zwrotną od trenera prowadzącego, który wskaże mocne strony w rozwoju kompetencji trenerskich uczestnika, jak również wskaże obszary do rozwoju i dalszej pracy.
 • Uczestnicy otrzymają nagrania swoich wystąpień, które będą stanowić materiał wyjściowy do planowania kolejnych działań rozwojowych.

 

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do:

 • Trenerów biznesu stawiających pierwsze kroki w swoim zawodzie.
 • Osób chcących podjąć się wykonywania zawodu trenera w sposób świadomy i odpowiedzialny.
 • Trenerów wewnętrznych w organizacjach.
 • Osób przygotowujących się do objęcia stanowiska trenera wewnętrznego.
 • Osób nastawionych na rozwój osobisty i zawodowy.

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów popartych krótkimi mini-wykładami, podczas których przekazywane będą niezbędne treści teoretyczne. Charakter zajęć ma za zadanie angażować wszystkich uczestników do aktywnego udziału, poprzez pracę w grupach, liczne ćwiczenia, dyskusje, burze mózgów, analizę przypadków, symulacje realnych sytuacji / zachowań. Szkolenie nastawione jest na naukę w praktyce.

I. MISTRZOSTWO OSOBISTE TRENERA.

 •     Model kompetencji trenerskich.
 •     Cele osobiste kontra i cele zawodowe trenera.
 •     Ciągły proces doskonalenia się trenera – skąd czerpać wiedzę, narzędzia, metody, kierunki poszerzania wiedzy i umiejętności.
 •     Co daje trenerowi informacja zwrotna – jak ją przyjąć i wykorzystać do rozwoju w pracy trenera?
 •     Kodeks etyki PSTB. Etyka zawodu trenera - rola i odpowiedzialność trenera za efektywność szkoleń.
 •     Jak nie poddać się rutynie?
 •     Sukces a poczucie wiary we własne możliwości.

II. BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH. METODY ANALIZY POTRZEB SZKOLENIOWYCH W ORGANIZACJI.

 •     Ustalenie deficytu konkretnych umiejętności pracowników na wszystkich szczeblach.
 •     Określenie luk kompetencyjnych pracowników według najnowszych narzędzi:
  •        konsultacje osobiste i grupy fokusowe,
  •        testy kompetencyjne,
  •        ankiety,
  •        obserwacje stanowiskowe,
  •        techniki tajemniczego klienta,
  •         badanie poziomu satysfakcji klienta/interesanta,
  •         oceny okresowe pracowników,
  •         ocena 360 stopni,
  •         oceny kompetencji i kwalifikacji zawodowych  metodologią Assessment Center (AC) i Development Center (DC),
  •         wywiad ustrukturalizowany, zorientowany na zachowania.

III. PRZYGOTOWANIE DO SZKOLENIA.

 •     Ustalenie oraz przedstawienie celów szkolenia.
 •     Konstrukcja programu szkolenia.
 •     Opracowanie scenariusza szkolenia – czy zawsze jest potrzebny?
 •     Przygotowanie materiałów oraz ćwiczeń – podstawowe zasady.
 •     Przygotowanie prezentacji multimedialnej – kiedy ona jest potrzebna?
 •     Przygotowanie sali szkoleniowej.
 •     Odpowiedni dobór sali.
 •     Ustawienie krzeseł, flipchartu, stołu, cateringu.
 •     Wybór narzędzi wspierających szkolenie m.in. kolorowe kartki, posity, markery.

IV. TRENING UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKICH.

 •     Jak zarządzać pierwszym wrażeniem? Rozpoczynanie szkolenia wykorzystując techniki budowania pozytywnego wizerunku. Umiejętność skupienia uwagi uczestników.
 •     Podstawa sukcesu - przygotowanie się do szkolenia - segmentacja słuchaczy.
 •     Dlaczego warto ustalić z grupą zasady współpracy? Jakie są korzyści z ustanowienia granic, a jakie konsekwencje ich braku?
 •     Zasady podziału przekazywanych treści na moduły według cyklu Colba: pokaż – powiedz - przećwicz.
 •     Zarządzanie czasem w trakcie szkolenia.
 •     Zasady aranżacji miejsca szkolenia i doboru efektywnych pomocy szkoleniowych.
 •     Zarządzanie czasem szkolenia.
 •     Rola podsumowań i zakończenia szkolenia.

V. METODY PRACY Z GRUPĄ.

 •     Grupa — suma indywidualności czy homogeniczny organizm?
 •     Doskonalenie zarządzania procesem grupowym.
 •     Cechy i warunki procesu grupowego.
 •     Planowanie i kierowanie pracą grupy.
 •     Jak uczą się dorośli ? – elementy andragogiki.
 •     Wzbudzanie zainteresowania i angażowanie uczestników.
 •     Docenianie – narzędzie angażowania w pracę grupową.
 •     Rola trenera w kształtowaniu procesu grupowego – przywilej kontra odpowiedzialność.

VI. KOMUNIKACJA W PROCESIE GRUPOWYM.

 •     Pytania, jako narzędzie stymulowania aktywności grupy.
 •     Efektywne słuchanie uczestników.
 •     Trzy perspektywy w komunikacji.
 •     Metody budowania argumentacji - stosowania języka perswazji. Metody wywierania wpływu.
 •     Asertywność – podstawa dobrej komunikacji.
 •     Pozytywna interakcja z grupą oparta na relacji dorosły-dorosły według Analizy Transakcyjnej Erica Berne'a
 •     Zasady dopasowania metody pracy do celu modułu lub szkolenia – praca w małych grupach, burza mózgów.
 •     Praca z analogią, metaforą, cytatem i humorem jako skutecznymi narzędziami komunikacji.
 •     Skutki dostrzegania działań pozytywnych. Za co chwalić? Jak chwalić? Zasady stosowania pozytywnego feedbacku.
 •     Umiejętność prowadzenia rozmowy oceniającej - kiedy negatywna ocena może być motywująca? Feedback motywujący i korygujący.
 •     Radzenie sobie ze stresem w pracy z grupą.

VII. METODY I NARZĘDZIA PROJEKTOWANIE SZKOLENIA INTERAKTYWNEGO - WARSZTAT TRENERSKI.

 •     Profesjonalne kryteria budowy warsztatu narzędzi oraz  metod realizacji procesu szkoleniowego trenera.
 •     Gry, symulacje i treningi.
 •     Metody i narzędzia myślenia lateralnego.
 •     Heurystyki – zbiór  twórczych metod rozwiązywania problemów.
 •     Case study.
 •     Formy pracy indywidualnej i grupowej: burza mózgów, dyskusja, praca w grupach.
 •     Dobór narzędzi do celu szkolenia.
 •     Dobór narzędzi kontra rezultaty szkolenia.
 •     Autorskie metody i narzędzia pracy trenera.

VIII. PRACA Z OPOREM I SYTUACJE TRUDNE.

 •     Umiejętność posługiwania się językiem korzyści.
 •     Zachęcanie do rozmowy – metody angażowania uczestnika szkolenia.
 •     Jak trener może w sposób niezamierzony prowokować trudne sytuacje?
 •     Jak pracować z negatywnym nastawieniem do szkolenia - budowanie pozycji?
 •     Metody pracy, kiedy w grupie są koalicje - sposoby pozyskiwania sojuszników.
 •     Radzenia sobie z konfliktem w grupie - elementy zarządzania konfliktem.
 •     Sposoby rozładowywania napięć w grupie.
 •     Katalog trudnych sytuacji szkoleniowych.
 •     Praktyczne ćwiczenia w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych.


IX. WARSZTAT MISTRZA - SESJA FEEDBACKOWA
W trakcie sesji feedbackowej każdy z uczestników poprowadzi fragment szkolenia zgodnie z cyklem Colba. Osoby nie prowadzące w danym momencie szkolenia będą odgrywały uczestników.
Wystąpienie zostanie nagrane, a następnie odtworzone tak by mógł je ocenić sam występujący, a także pozostali uczestnicy. Analiza zakończy się pogłębionym feedbackiem trenera prowadzącego.

 •     Modelowanie procesu szkoleniowego w wybranym obszarze.
 •     Próbki szkoleń – prezentacja na forum grupy.
 •     Przyjmowanie  informacji zwrotnej.
 •     Doskonalenie  działań szkoleniowych.
Termin

2019-08-05 (2 dni)

Miejsce

Hotel***Beethoven
ul. Ludwika Beethovena 7
Gdańsk

Cena

1580.00 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 238 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 1580.00 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane