Obowiązujące od 2018 r. przepisy w zakresie ochrony danych osobowych stanowią ogromne wyzwanie nie tylko dla przedsiębiorców, ale dla każdego, kto przetwarza dane osobowe. Nowelizacja jest wynikiem wdrożenia do porządków państw członkowskich ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Największa od 21 lat reforma ochrony danych osobowych wymusza na przedsiębiorcach i instytucjach państwowych dostosowanie procedur bezpieczeństwa danych do nowych standardów (RODO). Przedmiotem szkolenia jest również omówienie najistotniejszych zmian, jakie dzięki w/w rozporządzeniu weszły w życie wraz z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.


Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona analiza i przedstawione praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przynosi reforma, takich jak m.in. zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych, powołanie inspektora ochrony danych, ochrona danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych, prawo do przenoszenia danych, rozszerzenie klauzul informacyjnych i modyfikacja klauzul zgody.
 • Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z dokumentacją, jaka powinna towarzyszyć procesowi wdrażania nowych regulacji.


Szkolenie polecamy dla:

 • przedsiębiorców, bez względu na formę prowadzenia działalności gospodarczej
 • przedstawicieli instytucji, urzędów, organów administracji rządowej i samorządowej
 • każdego, kto mocą rozporządzenia jest zobowiązany do wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych
 • Administratorów Bezpieczeństwa Informacji


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Prezentacja Power Point.  
 • Interaktywny wykład.   
 • Warsztaty
 • CASE STUDY - analiza przypadku

Informacje o rabatach i promocjach:

 

Na szkolenia w Warszawie, dla posiadaczy Karty Warszawiaka przyznajemy 10% rabatu.

Na szkolenia w Krakowie, dla posiadaczy Krakowskiej Karty przyznajemy 10% rabatu.

 

 

 • Rabat za dwie osoby: 100 zł, za trzy: 200 zł (przy udziale w szkoleniu osób z jednej firmy)
 • Rabat za cztery osoby: piąta osoba gratis!
 • Rabat za wpłatę do 4 tygodni przed datą szkolenia: dodatkowe 100 od całości zamówienia

Wszystkie ceny są podane w wartościach netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%*
*Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług VAT, (Dz.U. Nr 226, poz.1476), szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT.

Rabaty nie łączą się.


W ramach szkolenia otwartego w Krakowie gwarantujemy Państwu:

 • Miłą i fachową obsługę
 • Doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne Trenera
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
 • Autorskie materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł kontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenerów oraz wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia w ramach stworzonego specjalnie w tym celu profesjonalnego forum szkoleniowego: Zobacz forum: www.forum-szkolenia.pl

Oraz:

 • Przerwy kawowe oraz obiad w każdym dniu
 • Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych na preferencyjnych warunkach (nocleg nie jest wliczony w cenę szkolenia)
 • Pomoc Opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu - doradzamy, jak miło i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
 • Grupy do 10 osób, dające gwarancję przećwiczenia wszelkich elementów szkolenia oraz warunki sprzyjające łatwej wymianie informacji, konsultacji i integracji

 

Regulamin szkoleń otwartych ►

Ogólne informacje na temat szkoleń otwartych AVENHANSEN ►


Reklamacje

Jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę. Zawsze staramy się zaspokoić oczekiwania naszych Klientów.

Regulamin: Reklamacje ►

 


Newsletter

Jeżeli zainteresowało Cię to szkolenie i chciałbyś otrzymywać powiadomienia o zbliżających się terminach tego lub podobnego szkolenia, zapisz się do naszego biuletynu, a otrzymasz od nas szczegółowe informacje.

Wypełnij dane poniżej.

MODUŁ I. WPROWADZENIE
Omówienie podstawowych założeń RODO oraz przedmiotowy i podmioty zakres obowiązywania przepisów o ochronie danych osobowych.

 1. Przedmiot i cele RODO
 2. Definicje (dane osobowe, anonimizacja, pseudonimizacja, zbiór danych, przetwarzanie danych i inne …)
 3. Przedmiotowy i terytorialny zakres stosowania RODO
 4. Przetwarzanie danych do celów osobistych lub domowych jako wyjątek od zakresu przedmiotowego
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Zasady lawfulness, fairness and transparency
 • Zasada purpose limitation
 • Zasada data minimisation
 • Zasada accuracy
 • Zasada storage limitation

 

MODUŁ II. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych to jedno z najbardziej istotnych zagadnień na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Art. 6 RODO wskazuje podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, że dane osobowe można przetwarzać wyłącznie pod warunkiem wykazania, że przetwarzanie odbywa się z powołaniem na jedną z przesłanek legitymizacyjnych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a - f RODO. Odnosi się to zarówno do tzw. „zwykłych” danych osobowych, jak i szczególnych kategorii danych osobowych (wcześniej zwanych danymi wrażliwymi).

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Warunki wyrażenia zgody, ważność zgody i jej forma
 2. Przetwarzanie danych w celu zawarcia lub wykonania umowy
 3. Przetwarzanie danych w celu spełnienia obowiązku prawnego
 4. Przetwarzanie danych w celu ochrony żywotnych interesów
 5. Przetwarzanie danych w interesie publicznym
 6. Przetwarzanie danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów administratora danych

 

MODUŁ III. DANE SZCZEGÓLNYCH KATEGORII (ART. 9 I 10 RODO)
Dla szczególnych kategorii danych osobowych prawodawca unijny wprowadził większe restrykcje. Co do zasady przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych jest niedopuszczalne. Takie dane można przetwarzać, jeśli zostanie spełniony dodatkowo jeden z warunków określonych w art. 9 ust. 2 RODO.

 

MODUŁ IV. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO)
Administrator danych, aby przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, musi spełnić jeden z warunków decydujący o tym, że takie działanie jest legalne. Ponadto musi dopełnić obowiązku zgłoszenia zbioru do rejestracji w prowadzonym przez GIODO ogólnokrajowym, jawnym rejestrze zbiorów danych osobowych i obowiązku informacyjnego, a ponadto we właściwy sposób zabezpieczać zgromadzone dane, dbać o interesy osób, których dane dotyczą i respektować ich prawa gwarantowane ustawą o ochronie danych osobowych.

 1. Rola ADO
 2. Obowiązki ADO

 

MODUŁ V. PODMIOT PRZETWARZAJĄCY
Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 1. Definicja
 2. Umowa z ADO
 3. Obowiązki wynikające z RODO

 

MODUŁ VI. REJESTROWANIE CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) przewiduje, że administratorzy danych oraz podmioty przetwarzające mają obowiązek prowadzenia odpowiednio rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności. Art. 30 RODO wskazuje ich obligatoryjne składniki, niemniej przepis ten może budzić wątpliwości co do znaczenia poszczególnych użytych w jego treści pojęć oraz sposobu wykonania tego obowiązku.

 

MODUŁ VII. PRAWA JEDNOSTKI
Zadaniem administratora danych osobowych jest dostosowanie systemów informatycznych tak, aby na każde żądanie osoby, której dane dotyczą, można było między innymi usunąć całkowicie jej dane osobowe, czy przenieść je do innego usługodawcy. Przykładowo, zmieniając placówkę medyczną, możemy żądać, żeby obecny podmiot przetwarzający nasze dane wygenerował plik z wszystkimi naszymi danymi osobowymi, przekazał go nam, a następnie usunął je ze wszystkich swoich nośników, na których przechowuje dane osobowe. Administrator danych ma również obowiązek udzielenia wszelkich informacji na temat danych osobowych osobie, której te dane dotyczą. W przypadku złożenia zapytania przez tę osobę, powstanie obowiązek udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie w terminie miesiąca.

 1. Prawo do informacji i obowiązek informacyjny
 2. Prawo dostępu do danych
 3. Prawo do korekty danych
 4. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 5. Prawo do usunięcia danych, do bycia zapomnianym
 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania
 7. Prawo do przenoszenia danych (od jednego administratora do drugiego)

 

MODUŁ VIII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH ZGODNIE Z RODO
Przepisy wymagają nie tylko stosowania procesu zarządzania ryzykiem zgodnego z RODO jako jednego z elementów ochrony danych osobowych, ale wprowadzają podejście, w którym zarządzanie ryzykiem jest fundamentem działań związanych z ochroną danych osobowych i ma charakter ciągłego procesu.

 1. Analiza ryzyka
 2. Privacy by design
 3. Privacy by default
 4. Ocena skutków dla ochrony danych

 

MODUŁ IX. PROCEDURA Z INCYDENTAMI
Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt. 12 RODO, naruszeniem ochrony danych będzie naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Aby mówić więc o naruszeniu, musi dojść do skutku przewidzianego w powyższej definicji. Taka sytuacja będzie wymagała od administratora danych konkretnych zachowań.

 1. Naruszenie ochrony danych osobowych
 2. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu
 3. Zawiadomienie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych

 

MODUŁ X. FUNKCJA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (DATA PROTECTION OFFICER)
Zgodnie z przepisami RODO, inspektor będzie miał m.in. obowiązek identyfikowania poszczególnych obowiązków ciążących na mocy RODO na administratorze (w tym kierownictwie i wszystkich osobach przetwarzających dane) oraz podmiocie przetwarzającym (w tym kierownictwie i wszystkich osobach przetwarzających dane osobowe), informowania o nich oraz doradzania w zakresie tych obowiązków. Specjalnego merytorycznego przygotowania wymaga udzielanie administratorowi i podmiotowi przetwarzającemu zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych (więcej na temat roli inspektora w ocenie skutków dla ochrony danych w Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 dotyczących inspektorów ochrony danych (DPO) oraz w Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 dotyczących oceny skutków dla ochrony danych). Ważnym zadaniem IOD jest obowiązek pełnienia roli punktu kontaktowego dla organu nadzorczego i punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą (art. 38 ust. 4 RODO).

 1. Zadania inspektora ochrony
 2. Kwalifikacje do pełnienia roli IOD
 3. Konieczność powołania IOD

 

MODUŁ XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ I SANKCJE ZA NARUSZENIE
Budzącą najwięcej emocji zmianą, którą wprowadza unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych, są kary pieniężne - nakładane w przypadku wystąpienia uchybień w przetwarzaniu danych. Jest to istotna zmiana, ponieważ zakres kar został znacznie rozbudowany w stosunku do jeszcze obowiązującej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 1. Poziom administracyjny
 2. Poziom cywilistyczny
Termin

2020-03-30

Miejsce

Hotel ***** Radisson Blu
ul. Straszewskiego 17
Kraków

Cena

880 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 66 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
RODO - jak właściwie zabezpieczyć firmę - specjalistyczne szkolenie w zakresie wdrożenia RODO i przepisów krajowych
2020-03-30
ul. Straszewskiego 17, Kraków

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
100 zł
RABATU NA NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 880 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane