Obowiązująca od 2018 r. duża nowelizacja w zakresie ochrony danych osobowych stanowi ogromne wyzwanie nie tylko dla przedsiębiorców, ale dla każdego, kto przetwarza dane osobowe. Jest ona wynikiem wdrożenia do porządków państw członkowskich ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Najdalej idące zmiany przewidziane ogólnym rozporządzeniem:

 • Kary finansowe

 • Zasada risk based approach

 • Dodatkowa ściezka prawna dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia zasad ochrony danych osobowych

 • Europejska sieć ochrony danych osobowych

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych. Największa od 21 lat reforma ochrony danych osobowych wymusza na przedsiębiorcach i instytucjach państwowych dostosowanie procedur bezpieczeństwa danych do nowych standardów (RODO). Przedmiotem szkolenia jest również omówienie najistotniejszych zmian, jakie dzięki w/w rozporządzeniu wchodzą w życie wraz z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona analiza i przedstawione praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przynosi reforma, takich jak m.in. zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych GIODO i klientowi, powołanie inspektora ochrony danych, ochrona danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych, prawo do przenoszenia danych, rozszerzenie klauzul informacyjnych i modyfikacja klauzul zgody.

 • Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z dokumentacją, jaka powinna towarzyszyć procesowi wdrażania nowych regulacji.

Szkolenie adresowane jest do:

 • przedsiębiorców, bez względu na formę prowadzenia działalności gospodarczej

 • przedstawicieli instytucji, urzędów, organów administracji rządowej i samorządowej

 • każdego, kto mocą rozporządzenia jest zobowiązany do wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych

 • Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • Prezentacja Power Point    
 • Interaktywny wykład    
 • Warsztaty    
 • CASE STUDY – analiza przypadku

1.      Przedmiot i cele RODO.

2.      Definicje (dane osobowe, anonimizacja, pseudonimizacja, zbiór danych, przetwarzanie danych
         i inne …)

3.      Przedmiotowy i terytorialny zakres stosowania RODO

4.      Przetwarzanie danych do celów osobistych lub domowych jako wyjątek od zakresu przedmiotowego

5.      Zasady przetwarzania danych osobowych.

a)      Zasady lawfulness, fairness and transparency

b)      Zasada purpose limitation

c)      Zasada data minimisation

d)      Zasada accuracy

e)      Zasada storage limitation

6.      Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

a)      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Warunki wyrażenia zgody, ważność zgody i jej forma

 • Warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego
 • Rozliczalność
 • Retencja
 • Przetwarzanie danych zwykłych i wrażliwych
 • Czy można wycofać zgodę
 • Ważność „starych zgód”

b)      Przetwarzanie danych w celu zawarcia lub wykonania umowy

 • Działania przed zawarciem umowy
 • Wykonywanie umowy
 • Przetwarzanie danych osoby trzeciej

c)      Przetwarzanie danych w celu spełnienia obowiązku prawnego

d)      Przetwarzanie danych w celu ochrony żywotnych interesów

e)      Przetwarzanie danych w interesie publicznym

f)       Przetwarzanie danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.

7.      Dane szczególnych kategorii (art. 9 i 10 RODO)

8.      Administrator Danych Osobowych (ADO)

a)      Rola ADO

b)      Obowiązki ADO

9.      Podmiot przetwarzający

a)      Definicja

b)      Umowa z ADO

c)      Obowiązki wynikające z RODO

10.  Rejestrowanie czynności przetwarzania danych

11.  Eksport danych – przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

12.  Prawa jednostki

a)      Prawo do informacji i obowiązek informacyjny

 • Zakres informacji
 • Forma informowania
 • Wyjątki

b)      Prawo dostępu do danych

 • Kopia danych
 • Mapowanie danych

c)      Prawo do korekty danych

 • Dane nieaktualne i nieprawidłowe

d)      Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 • Sprzeciw ze względu na szczególną sytuację osoby
 • Przetwarzanie danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego
 • Tryb składania sprzeciwu

e)      Prawo do usunięcia danych, do bycia zapomnianym

 • Podstawy żądania usunięcia
 • Zakres usunięcia
 • Wyjątki

f)       Prawo do ograniczenia przetwarzania

 • Ograniczenie w razie sporu
 • Ograniczenie dla potrzeb roszczeń
 • Ograniczenie w razie sprzeciwu

g)      Prawo do przenoszenia danych (od jednego administratora do drugiego)

 • Na czym polega przenoszenie danych
 • Sposób przenoszenia danych
 • Wyjątki

13.  Bezpieczeństwo danych zgodnie z RODO

a)      Analiza ryzyka

b)      Privacy by design

c)      Privacy by default

d)      Ocena skutków dla ochrony danych

14.  Procedura z incydentami

a)      Naruszenie ochrony danych osobowych

b)      Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu

c)      Zawiadomienie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych

15.  Funkcja inspektora ochrony danych (Data Protection Officer)

a)      Zadania inspektora ochrony

b)      Konieczność powołania IOD

16.  Środki ochrony prawnej i sankcje za naruszenie

a)      Poziom administracyjny

b)      Poziom cywilistyczny

Termin

2019-05-20

Miejsce

Hotel ***** Radisson Blu
Kraków, ul. Straszewskiego 17
Kraków

Cena

550 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 30 dni

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy
RODO - jak właściwie zabezpieczyć firmę - specjalistyczne szkolenie w zakresie wdrożenia RODO i przepisów krajowych
2019-05-20
Kraków, ul. Straszewskiego 17

Osoba zgłaszająca

Dane do FV

Zgłaszani uczestnicy szkolenia

1
dodaj kolejnego uczestnika

Pole obowiązkowe:

Zaznaczając poniższe pola dostaniesz od nas prezent.

PRZYZNAMY CI
200 zł
RABATU NA KAŻDE NASZE KOLEJNE SZKOLENIE OTWARTE*

Pola nieobowiązkowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AVENHANSEN® Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9; 30-053 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu zgodnie z art. 6 usta. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” w celach marketingowych, związanych z dedykowanymi ofertami, rabatami, promocjami szkoleniowymi.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dla celów marketingu bezpośredniego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów.

*Pod warunkiem pozostawienia adresu e-mail w naszej bazie wraz z wszystkimi powyższymi zgodami.

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 550 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane