Cele i korzyści szkolenia:

Prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia ma fundamentalne znaczenie dla całego procesu udzielania zamówienia publicznego – jego poprawność decyduje o właściwym wypełnieniu ustawowych obowiązków, jakie ciążą na zamawiającym w zależności od wartości zamówienia. Niebagatelne znaczenie ma również poprawny opis przedmiotu zamówienia, który bezpośrednio wpływa na to, co faktycznie otrzymamy w wyniku realizacji zamówienia przez wykonawcę. Równie ważnym elementem szkolenia będzie przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących wszystkich aspektów związanych ze stosowaniem kryteriów pozacenowych oraz ustanawiania warunków udziału w postępowaniu. Dlatego też celem szkolenia jest przedstawienie zasad i skutecznych praktycznych wskazówek umożliwiających prawidłowe przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Szkolenie w głównej mierze prowadzone będzie metodą warsztatową, z wybitnym zaangażowaniem uczestników do dyskusji oraz wymiany doświadczeń. Uczestnik szkolenia uzyska niezbędną wiedzę w zakresie przygotowania postępowania oraz szereg praktycznych wskazówek mających wpływ na niwelowanie zagrożeń i negatywnych skutków niewłaściwego działania zamawiającego.

 

Szkolenie polecamy dla:

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników jednostek sektora finansów publicznych zajmujących się czynnościami związanymi z przygotowaniem zamówienia,
 • członków komisji przetargowych,
 • osób koordynujących oraz odpowiedzialnych za nadzór i zarządzania procesami udzielania zamówień publicznych,
 • wykonawców, chcących zapoznać się z mechanizmami dot. przygotowania postępowania, które mają bezpośredni wpływ na przygotowanie i złożenie konkurencyjnej oferty.

I. Podstawa to dobry fundament – czyli jak poprawnie przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych:

 • równe traktowanie wykonawców i uczciwa konkurencja w zamówieniach publicznych,
 • bezstronność i obiektywizm,
 • ustawa o finansach publicznych na straży racjonalności, gospodarności, efektywności i oszczędności,
 • pozostałe ustawowe zasady dot. zamówień publicznych: legalności, pisemności, prymatu trybów przetargowych.

2. Planowanie zamówień publicznych to nie tylko „tabelka”:

 • planowanie zamówień publicznych w ujęciu organizacyjnym,
 • po co nam kolejny dokument – rola planu zamówień publicznych,
 • techniczna strona planowania zamówień publicznych,
 • zarządzanie planem zamówień publicznych.

3. Szacowanie wartości zamówienia:

 • podstawowe definicje i zasady dotyczące szacowania wartości zamówienia
 • określamy przedmiotowy zakres zamówienia publicznego – definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,
 • szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków,
 • udzielanie zamówień w częściach – podstawy łączenia oraz podziału przedmiotu zamówienia,
 • zasady dotyczące grupowania zamówień podobnych (roboty budowlane w odniesieniu do definicji obiektu budowlanego, dokumentacja projektowa, dostawa żywności, usługi prawnicze i doradcze, usługi szkoleniowe, sprzęt informatyczny i urządzenia biurowe, in),
 • źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia,
 • metody obliczania wartości zamówienia,
 • szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

 • podstawowe zasady opisu przedmiotu zamówienia,
 • jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia,
 • jak uniknąć dyskryminującego opis przedmiotu zamówienia,
 • zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia.

5. Kryteria oceny ofert:

 • podstawowe zasady dotyczące wyznaczania kryteriów pozacenowych,
 • cena lub koszt – nowe możliwości,
 • kryteria pozacenowe a opis przedmiotu zamówienia,
 • kryteria pozacenowe a zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców - jak uniknąć dyskryminującego opisu kryteriów,
 • mierzymy i ważymy kryteria pozacenowe,
 • wyjątek od reguły – kiedy możliwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium,
 • przegląd i charakterystyka kryteriów pozacenowych a faktyczne zastosowanie w praktyce zamawiającego w kontekście wpływu kryteriów na uzyskanie „wartości dodanej”
  w zamówieniu.

6. Określenie warunków udziału w postępowaniu:

 • cel formułowania warunków udziału w postępowaniu,
 • proporcjonalność i adekwatność wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu,
 • opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków – jakie dokumenty może żądać zamawiający,
 • poleganie wykonawcy na zasobach i potencjale innych podmiotów.

7. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 • obligatoryjna treść ogłoszenia,
 • miejsce publikacji ogłoszeń w zależności od wartości zamówienia,
 • zasady ustalania terminu składania ofert.
 • obligatoryjna treść SIWZ,
 • postępowanie w przypadku złożenia żądania wyjaśnienia treści SIWZ,
 • dopuszczalność wnoszenia zmian oraz konsekwencje zmian wprowadzanych do treści SIWZ.

II. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych:

 • cel i korzyści ze stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych,
 • aspekty społeczne a klauzule społeczne – charakterystyka, różnice,
 • klauzule społeczne a zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji,
 • aspekty społeczne jako warunek udziału w postępowaniu,
 • aspekty społeczne jako opis przedmiotu zamówienia,
 • aspekty społeczne w kryteriach oceny ofert,
 • aspekty społeczne w zamówieniach wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp.

III. Dodatek ekstra – czyli co jeszcze musimy wiedzieć o przygotowaniu zamówienia publicznego:

1. Dialog techniczny – skuteczne wsparcie w procesie przygotowania postępowania.

2. Szacowanie wartości i opis przedmiotu zamówienia w zamówieniach poniżej 30 tys. €.

3. Wyłączenie części zamówienia w trybie art. 6a ustawy:

 • różnice w postępowaniu w trybie art. 6a a „tradycyjny” podział zamówienia na części,
 • jak wyodrębnić część zamówienia,
 • kiedy możliwe będzie zastosowania wyłączenia w trybie art. 6a,
 • w jakich zamówieniach zastosowanie wyłączenia będzie najskuteczniejsze.

4. Przygotowanie postępowania w świetle orzecznictwa i wyników kontroli - punkty krytyczne w zamówieniach publicznych.

Termin

2018-09-11

Miejsce

ADN Centrum Konferencyjne
al. Jana Pawła II 25
Warszawa

Cena

590 zł netto

Negocjuj cenę

Szkolenie rozpoczyna się za 132 dni

Rejestracja

Negocjacja ceny szkolenia otwartego

Cena szkolenia: 590 PLN netto.

Dane kontaktowe

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Polecenie szkolenia

Nasz pionierski program "Poleć szkolenie" to szansa dla Państwa oraz Państwa znajomych na obniżenie ceny szkolenia otwartego.

Na czym to polega?

Idea jest prosta. Poniżej jest formularz do wypełnienia - z własnymi danymi - jako Polecającego oraz z danymi osoby / firmy, której chcą Państwo to konkretne szkolenie polecić. Jeżeli osoba / firma, której polecicie to szkolenie, zapisze się na nie i zapłaci, Państwo otrzymujecie rabat na dowolne kolejne przez siebie wybrane szkolenie z oferty AVENHANSEN w wysokości 20% ceny wyjściowej. Osoba / firma, której poleciliście nasze szkolenie już od razu otrzymuje od nas rabat w wysokości 20% ceny wyjściowej.

Rabaty się nie sumują.

 

Zapraszamy do POLECANIA! To się opłaca wszystkim! :-)

Dane polecającego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Dane osoby/firmy, której szkolenie jest polecane