Szkolenia dla branży medycznej

SPECJALNA OFERTA SZKOLENIOWO-DORADCZA

DLA JEDNOSTEK SEKTORA OCHRONY ZDROWIA

Co nas wyróżnia?

Wierzymy, że największą wartością każdej organizacji są ludzie, którzy mogą budować i rozwijać daną instytucję czy przedsiębiorstwo. Dlatego stworzyliśmy dla Państwa ofertę obejmującą narzędzia zarządzania wiedzą w placówkach ochrony zdrowia – począwszy od jej tworzenia, poprzez przekazywanie i zastosowanie - które dostarczają dodatkowych możliwości rozwoju zarówno pracownikom, jak i organizacjom.

Implementacja przekazywanej przez nas wiedzy w połączeniu z umiejętnościami i kompetencjami w trakcie projektów szkoleniowych lub doradczych pozwala na analityczne i kompleksowe podejście do problemów, jakie pojawiają się w praktyce zarządzania publicznymi i niepublicznymi podmiotami leczniczymi. Zdobyte umiejętności i wiedza ułatwiają podjęcie decyzji w zależności od pojawiających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Jako pierwsi na polskim rynku stworzyliśmy tak kompleksową ofertę odpowiadającą na potrzeby rynku medycznego. Wykorzystujemy swoją wiedzę ekspercką oraz doświadczenie zdobyte w placówkach medycznych dzięki czemu nasi klienci – poprzez udział w naszych projektach szkoleniowych i doradczych - mogą maksymalnie  wykorzystywać swój potencjał i dalej rozwijać się dla dobra organizacji, w których pracują, są ich właścicielami lub też je nadzorują jako podmioty tworzące.

Kierujemy nasze wsparcie do specjalistycznych klinik, szpitali publicznych i niepublicznych, centrów medycznych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych, sanatoriów, gabinetów lekarskich i dentystycznych i innych placówek ochrony zdrowia, jak również instytucji nadzoru w ochronie zdrowia. Pomagamy tym podmiotom optymalizować ich działalność na poziomie operacyjnym i strategicznym, jak również szukać rozwiązań dla najbardziej palących problemów, z jakimi na co dzień przychodzi im się zmagać.

Komplementarna oferta, jaką stworzyliśmy, zakłada analizę potrzeb szkoleniowo-doradczych, propozycje wielowariantowych rozwiązań strategicznych proponowanych w trakcie warsztatów oraz wsparcie na etapie wdrażania przyjętych rozwiązań w ramach prowadzonej działalności leczniczej.

 

Jak pracujemy?

Naszą pracę zaczynamy od kompleksowej analizy obszarów, które moglibyśmy wesprzeć, wspólnie z Państwem rozwinąć. Na tej podstawie opracowujemy dedykowane moduły szkoleniowo-doradcze. Następnie, w trakcie szkoleń, które mogą mieć formę wspólnych spotkań z osobami odpowiedzialnymi za określone obszary działalności jednostki przekazujemy praktyczną wiedzę połączoną z kształtowaniem umiejętności i kompetencji społecznych. Do tego celu wykorzystujemy analizę wybranych problemów, analizę przypadków (case studies), najlepsze praktyki na rynku (best practices), panele dyskusyjne i burze mózgów.

Możliwość zastosowania narzędzi omawianych w trakcie warsztatów w praktyce po pierwsze kształtuje świadomość a ich praktyczna implementacja służy dodatkowo budowaniu lub pogłębianiu motywacji i pewności siebie w tym zakresie. W ramach prowadzonych szkoleń połączonych z doradztwem, dużą rolę przywiązujemy do analizy przyczyn, przebiegu i skutków zachodzących procesów czy działań w podmiocie leczniczym i wspólnie z pracownikami i kadrą kierowniczą pracujemy nad wdrażaniem optymalnych rozwiązań.

W trakcie szkoleń dostarczamy najnowszą wiedzę popartą naszym wieloletnim doświadczeniem w projektach eksperckich. Koncentrujemy się na zagadnieniach ściśle związanych z danym zakładem opieki zdrowotnej, w którym pracują szkolące się osoby.  W trakcie szkoleń, które mają charakter całkowicie interaktywny prezentowane są case studies placówek medycznych, które są o zbliżonym profilu medycznym, działają na podobnym terenie lub są liderami rynku w danej dziedzinie bądź globalnie. Oprócz analizy przypadków korzystamy ze sprawdzonych w praktyce form warsztatowych takich jak praca w małych grupach, panele dyskusyjne czy indywidualne konsultacje.

Dlaczego postanowiliśmy stworzyć dedykowaną ofertę szkoleń i doradztwa dla sektora ochrony zdrowia?

Zmieniający się ciągle rynek usług medycznych –  w tym stale rosnące wymagania wobec świadczeniodawców ze strony pacjentów – spowodowały, iż placówki ochrony zdrowia muszą wykazywać się coraz większą orientacją na pacjentów. Pacjent stał się klientem dla którego liczy się jakość obsługi, komunikacja, fachowość, kompetencje
i doświadczenie personelu medycznego oraz renoma i marka danej placówki. Zmiany na rynku będą postępowały nadal i staną się mocnym bodźcem do przebudowy lub rozwoju nowych relacji pomiędzy świadczeniodawcami i świadczeniobiorcami usług medycznych.

Ogromną rolę odgrywają również zmiany systemowe, z jakimi cały sektor ochrony zdrowia boryka się na co dzień. Dla wielu podmiotów oznaczają one konieczność przeformułowania dotychczasowej strategii, adaptację do nowych przepisów lub zmianę profilu działalności a to wymaga odpowiedniego przygotowania w obszarze infrastruktury, procesów i ludzi.

Efektywność organizacyjna i ekonomiczna, umiejętność oceny otoczenia i ryzyka, elastyczność i gotowość do zmian, zdolność do formułowania i aplikacji strategii rozwojowej  są kluczem do sukcesu na stale rozwijającym się rynku usług zdrowotnych.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie placówkami medycznymi zadają sobie na co dzień pytania: w którym kierunku poprowadzić szpital czy przychodnię, aby odniosły one sukces rynkowy; jak budować kulturę organizacyjną i systemy motywacyjne które pozwolą zatrzymać najlepszych pracowników; wreszcie jak opracować i zrealizować plan, który pozwoli na znaczną dywersyfikację przychodów i tym samym na większe bezpieczeństwo finansowe. Jesteśmy w pełni przygotowani na to aby być blisko Państwa i razem znaleźć na nie odpowiedzi.

 

Do kogo adresujemy nasze usługi - szkolenia i projekty doradcze?

Nasze usługi są skierowane do wielu grup docelowych:

 • właścicieli,
 • prezesów i członków zarządów,
 • dyrektorów publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych,
 • ordynatorów oddziałów oraz menedżerów szpitali i przychodni,
 • szpitali, przychodni,
 • centrów medycznych,
 • placówek stomatologicznych,
 • placówek rehabilitacyjnych,
 • sanatoriów uzdrowiskowych, medycznych SPA i innych placówek publicznych realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia,
 • podmiotów tworzących jako instytucji nadzoru,
 • lekarzy,
 • lekarzy dentystów,
 • pielęgniarek,
 • położnych,
 • fizjoterapeutów,
 • pracowników rejestracji,
 • techników dentystycznych i rtg,
 • personelu administracyjnego,
 • właścicieli gabinetów lekarskich lub dentystycznych,
 • menedżerów i osób odpowiedzialnych za m. in. controlling, zasoby ludzkie, marketing, sprzedaż i politykę PR w szpitalach i przychodniach.

 


OFERTA SZKOLENIOWO-DORADCZA DLA SEKTORA OCHRONY ZDROWIA

 

Obszar analizy, zarządzania strategicznego i controllingu

 • analiza potencjału organizacji w kontekście zasobów, procesów, otoczenia rynkowego i systemowego
 • biznes plany, projekty innowacyjne i strategie rozwojowe placówek medycznych
 • alianse strategiczne, fuzje i przejęcia w sektorze ochrony zdrowia
 • zarządzanie zmianą - planowanie, wdrażanie i kontrola efektywności procesów zmian w przedsiębiorstwach  (konsolidacja, restrukturyzacja)
 • budowanie relacji z otoczeniem rynkowym i systemowym podmiotu leczniczego
 • controlling i zarządzanie ryzykiem w placówce medycznej
 • przywództwo i kultura organizacyjna


Obszar relacji międzyludzkich i komunikacji wewnątrz organizacji

 • zarządzanie zespołem: budowanie zaangażowania i efektywności zespołu
 • strategie motywacyjne, projektowanie ścieżek kariery i programy zarządzania talentami
 • komunikacja personelu medycznego i administracyjnego wewnątrz przychodni i szpitala
 • jak usprawnić i zwiększyć efektywność rejestracji dla pacjentów
 • pacjent jako klient – budowanie długotrwałych relacji
 • rozmowy z ciężko chorymi i trudnymi pacjentami
 • rozwiązywanie problemów na terenie placówki (spory, negocjacje, konflikty w poszczególnych grupach zawodowych)


Obszar marketingu, PR i komunikacji zewnętrznej

 • identyfikacja i budowanie tożsamości rynkowej placówki
 • marketing i sprzedaż usług medycznych na rynku komercyjnym
 • komunikacja z interesariuszami zewnętrznymi placówki publicznej
 • public relations szpitala i przychodni, gabinetu lekarskiego lub dentystycznego
 • promocja procedur medycznych oraz profilaktycznych programów zdrowotnych
 • zarządzanie komunikacją w sytuacjach kryzysowych


 

Sylwetka trenera i eksperta

Dr Maciej Rogala - praktyk i ekspert rynku medycznego. Wyznaje zasadę, że każdą placówkę medyczną można wyróżnić na rynku w oparciu o jakąś unikalną cechę - w trakcie szkoleń i projektów doradczych pomaga znaleźć tę wartość, odpowiednio ją wyeksponować i sprzedać na rynku usług zdrowotnych. 

Na co dzień szkoli menedżerów wyższego i średniego szczebla oraz personel medyczny i administracyjny klinik, szpitali, przychodni i centrów medycznych oraz doradza podmiotom medycznym, jak rozwijać się i stać się konkurencyjną organizacją. Z rynkiem ochrony zdrowia związany jest od roku 1999. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie, koordynował projekty w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w obszarze rozwoju biznesu, efektywności zarządczej i organizacji, marketingu, promocji i public relations a także realizował komercyjne projekty doradcze w szpitalach oraz przychodniach w zakresie budowania i wdrażania strategii rozwoju biznesu.  

Specjalizuje się w szkoleniach i projektach doradczych z obszaru kontroli zarządczej, tworzenia biznes planów działalności leczniczej, zarządzania strategicznego w placówkach medycznych, budowania relacji personel medyczny-pacjent, komunikacji klinicznej, jakości życia pacjentów oraz wpływu komunikacji marketingowej podmiotów leczniczych na różne grupy interesariuszy.  

Ma na swoim koncie przeszkolonych blisko 3 tysiące osób. Prowadzi warsztaty, szkolenia, także wykłady i seminaria z marszałkami województw odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia, prezesami zarządów prywatnych szpitali oraz sieci przychodni, dyrektorami zarządzającymi i medycznymi szpitali klinicznych i specjalistycznych, kierownikami klinik, ordynatorami oddziałów, pielęgniarkami oddziałowymi, menedżerami średniego szczebla oraz personelem medycznym (lekarzami, dentystami, pielęgniarkami, położnymi, rehabilitantami, diagnostami) i administracyjnym (kierownikami, rejestratorkami, pracownikami sekretariatów) w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych.  

Na co dzień pracuje w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum w Krakowie. Pełni funkcję wykładowcy Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie. Jest obecnie odpowiedzialny za szkolenia z zakresu kontroli zarządczej, zarządzania w podmiotach leczniczych oraz zarządzania finansami w projekcie UE „Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych” sygnowanym przez Ministerstwo Zdrowia i realizowanym przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie skierowanym do 800 przedstawicieli kadry zarządzającej i administracyjnej wszystkich typów podmiotów leczniczych na terenie całej Polski. Koordynuje prowadzone w języku angielskim kursy dla studentów medycyny z różnych stron świata studiujących w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM oraz  uczestników międzynarodowych studiów doktoranckich w UJ CM z zakresu tworzenia biznes planów i przedsiębiorczości. Jest wykładowcą na studiach MBA Health Care Management w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie we współpracy z Clark University z USA oraz studiach podyplomowych z zakresu ochrony zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim.

Aktywnie działał w ramach takich organizacji jak: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych, Związek Pracodawców Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia oraz w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i doradcze zdobyte na rynku usług medycznych w jednostkach podstawowej oraz specjalistycznej - ambulatoryjnej i szpitalnej - opieki zdrowotnej. Współpracuje w ramach wspólnych projektów naukowych i badań klinicznych z I Kliniką Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Wydziału Lekarskiego UJ CM oraz  Kliniką Gastroenterologii i Hepatologii Wydziału Lekarskiego UJ CM działających na bazie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Był członkiem zespołu badawczego i trenerskiego w międzynarodowym projekcie: „ProHealth 65+” Health promotion and prevention of risk: actions for seniors” (gdzie m. in odpowiadał za szkolenia dla lekarzy rodzinnych), w zespole eksperckim w ramach analizy perspektyw zastosowania w Polsce metodologii Oceny Skutku Zdrowotnego (Health Impact Assessment - HIA) - w ramach projektu „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”, (konsorcjum „Nauka i Zdrowie”) czy w projekcie łączącym biznes z nauką w „Opracowanie nowego kandydata na lek mikrobójczy zapobiegający przenoszeniu wirusa HIV”.

Jest doktorem nauk o zdrowiu. Ukończył europejskie studia menedżerskie typu MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest absolwentem Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie ukończył podyplomowe studia z zakresu ekonomiki i zarządzania firmami a na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Autor koncepcji i oferty: Dr Maciej Rogala (all rights reserved) we współpracy z AVENHANSEN Sp. z o.o., Kraków 11.05.2019


FINANSOWANIE SZKOLEŃ DLA BRANŻY MEDYCZNEJ

Branża medyczna należy do zawodów deficytowych. Oznacza to między innymi, że może pozyskiwać środki na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Przeczytaj więcej na: Szkolenia dofinansowane z KFS ►

Raport: Barometr zawodów ►

 

Dostępność Plus dla zdrowia

Granty dla szpitali ...

Ministerstwo Zdrowia ogłasza nabór wniosków dla szpitali w ramach projektu pozakonkursowego Dostępność Plus dla zdrowia (POWR.05.02.00-00-0044/18), Działanie 5.2 Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Cel naboru
Wsparcie grantowe na poprawę dostępności szpitali w zakresie architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym i organizacyjnym dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zakres możliwych działań definiuje Standard Dostępności (załącznik do dokumentacji konkursowej).

Kto może się ubiegać o wsparcie
Szpitale III stopnia, szpitale ogólnopolskie, szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne oraz szpitale pediatryczne w ramach Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej, które mają podpisaną umowę z NFZ.

Inne ważne informacje
Nabór ma charakter otwarty i będzie trwać do momentu wyczerpania alokacji
Wysokość alokacji w naborze: 36,6 mln zł
Maksymalna wartość projektu: 2 mln zł, minimalna wartość projektu: 0,5 mln zł (nie jest wymagany wkład własny)
Okres realizacji projektu: od 12 do 18 miesięcy
Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem: konkursy.mz.gov.pl (dostęp wymaga założenia konta, tu można znaleźć również więcej informacji o konkursie)

Ewentualne pytania można kierować na adres: dofinansowanie@avenhansen.pl
 

Materiały ⇒ Procedura oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantu dla Szpitali w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia

Żródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/granty-dla-szpitali


Granty dla placówek POZ ...

Ministerstwo Zdrowia ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu pozakonkursowego pn. Dostępność Plus dla zdrowia (POWR.05.02.00-00-0044/18), Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cel naboru
Wsparcie grantowe placówek POZ w poprawie ich dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej i organizacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zakres możliwych do realizacji działań został zdefiniowany w ramach Standardu dostępności POZ, stanowiącego załącznik do dokumentacji konkursowej.

Najważniejsze informacje
Nabór ma charakter otwarty i będzie trwać do momentu wyczerpania alokacji, ale nie później niż do 1 grudnia 2021 r. Wsparciem zostanie objętych około 125 placówek POZ.
Wysokość alokacji w naborze: 80 mln. zł.
Maksymalna wartość projektu: 720 tys. zł. Nie jest wymagany wkład własny.
Okres realizacji projektu: od 12 do 18 miesięcy.
Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem: konkursy.mz.gov.pl (dostęp wymaga założenia konta).

Ewentualne pytania można kierować na adres: dofinansowanie@avenhansen.pl

Materiały ⇒ Procedura oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantu dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia

Żródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/granty-dla-placowek-poz-na-poprawe-dostepnosci-architektonicznej-cyfrowej-komunikacyjnej

 

 

 


Szkolenia zamknięte

 

Kompleksowa i profesjonalna obsługa pacjenta w całym cyklu opieki medycznej

 

Jak prowadzić skuteczną komunikację wewnętrzną w placówce medycznej i jak stworzyć motywacyjne oraz prorozwojowe środowisko pracy

 

From business planning to project management - how to be/become an effective manager in the face of today’s business challenges

 

Budowanie relacji z klientem oraz aktywna sprzedaż usług zdrowotnych i wyrobów medycznych

 

Zarządzanie ryzykiem w działalności leczniczej z elementami controllingu. Warsztaty dla kadry zarządzającej oraz personelu

 

Komunikacja i budowanie relacji z pacjentem

 

Jak budować efektywne przywództwo i rozwijać umiejętności menedżerskie w jednostce leczniczej

 

Strategie rozwoju podmiotu leczniczego