Projekt: Wpływ stresu na zdrowie i jakość życia osobistego i zawodowego

DR MACIEJ ROGALA 

Trener - Autor koncepcji i cyklu szkoleń

Praktyk i ekspert rynku medycznego, badacz, konsultant i coach. Wyznaje zasadę, że każdą firmę, instytucję lub grupy konkretnych pracowników można wyróżnić w oparciu o jakąś unikalną cechę - w trakcie szkoleń i projektów doradczych pomaga znaleźć tę wartość, odpowiednio ją wyeksponować i sprzedać na rynku.

Więcej ►


Sekwencja wydarzeń ...

To w wielu przypadkach wygląda podobnie ...

Etap I - Sytuacje i procesy w życiu osobistym i zawodowym
Etap II - Stres życiowy oraz organizacyjny
Etap III - Procesy, strategie i style (nie)radzenia sobie ze stresem
Etap IV - Stres przewlekły i wyczerpanie organizmu
Etap V - Utrata dobrostanu i spadek jakości życia
Etap VI - Spadek poziomu dobrostanu i jakości życia związanej ze zdrowiem

 

 

Specjalny projekt szkoleniowy dla grup zawodowych szczególnie narażonych na stres i wypalenie zawodowe oraz wszystkich, którzy chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę na temat wpływu stresu na zdrowie, oraz jakość życia osobistego i zawodowego

 

Stres, czy tego chcemy czy nie, jest obecny w naszym życiu praktycznie każdego dnia. Jest bowiem reakcją organizmu na bodziec a jej skutki możemy określić poprzez wskaźniki na poziomie fizjologicznym, psychologicznym i społecznym.

Problem w tym, iż odbieramy wiele bodźców i w różny sposób je oceniamy, co utrudnia jednoznaczną kwalifikację stresu. Możemy mieć do czynienia z sytuacjami, które jednoznacznie można ocenić jako stresujące jak np. śmierć czy choroba kogoś bliskiego, utrata pracy czy też rozwód. Jest jednak cały szereg sytuacji, które jedna osoba odbierze jako negatywną, druga jako neutralną a jeszcze inna jako pozytywną. Dotyczy to zdarzeń czy procesów w naszym życiu osobistym jak i zawodowym, które moglibyśmy nazwać mianem wyzwań. Dla jednego osoby nowe wyzwania będą czymś napędzającym do działania a dla drugiej obciążeniem, z którym sobie po prostu nie radzi lub koszt psychiczny stresu będzie zbyt wysoki i może się odbić na jej zdrowiu i w efekcie na jakości życia.

W okresie ostatnich ponad dwóch lat mieliśmy i nadal mamy do czynienia zarówno na poziomie populacyjnym, jak i jednostkowym z nasilonym narażeniem na długotrwały stres z uwagi na czynniki zewnętrzne. Najpierw wybuchła pandemia koronawirusa, później wojna na Ukrainie a teraz od kilku miesięcy zmagamy się z jej społecznymi i ekonomicznymi skutkami oraz galopującą inflacją. To wszystko nasila stres, któremu towarzyszy uczucie niepokoju oraz lęku o własną przyszłość. Zbyt wysoki poziom stresu nie pozostaje bez wpływu na nasz dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny.

Należy mieć na uwadze, że najgroźniejszy w skutkach jest stres chroniczny czyli o przewlekłym charakterze - najbardziej destrukcyjny dla ludzkiego organizmu - bo jego następstwa wiążą się z rozwojem wielu chorób o podłożu kardiologicznym, gastroenterologicznym, alergologicznym czy dermatologicznym. Jeśli w porę nie dostrzeżemy sygnałów ostrzegawczych lub je zlekceważymy, nasz organizm - coraz bardziej przeciążony - może ulegać stopniowemu wyczerpaniu a to pociągnie za sobą konkretne konsekwencje i perturbacje zdrowotne, które mogą się odbić na różnych wymiarach jakości naszego życia nie tylko osobistego, ale i zawodowego.

Każdy z nas, w mniejszym lub większym stopniu, jest narażony na stres w środowisku pracy ale do grup zawodowych u których ekspozycja na stres ma wymiar szczególny zalicza się następujących pracowników:

  • wykonujących profesje medyczne jak lekarze, pielęgniarki, położne, ratowników medycznych czy opiekunów medycznych, 
  • zatrudnionych w służbach mundurowych: policjantów, strażników miejskich i więziennych, funkcjonariuszy straży granicznej oraz służb specjalnych,
  • nauczycieli w każdym typie szkół, 
  • związanych z bezpośrednią obsługą klienta – bankowców, sprzedawców i pracowników w różnych rodzajach usług dla konsumentów i biznesu

Stres w tych zawodach wynika m. in. ze stałej interakcji z innymi osobami w ramach których może dochodzić do różnych zdarzeń, nierzadko o charakterze konfliktowym a ich przebieg może z kolei wymagać podejmowania nagłych działań także w sytuacjach kryzysowych. A to rodzi stres, którego poziom będzie z jednej strony uzależniony od charakteru sytuacji a z drugiej od sposobu przeżywania (odbierania jej), co w efekcie decyduje o postawie wobec stresu. Dodatkowo, w tych zawodach pojawia się częściej ryzyko wypalenia zawodowego, które jest w większości przypadków mocno skorelowane z występowaniem nasilonego i długotrwałego stresu organizacyjnego.

Czy można tym zjawiskom przeciwdziałać lub osłabiać ich siłę? Tak, ale wymaga to  podjęcia 3 konkretnych kroków:

(1) trafnej diagnozy sytuacji,

(2) stworzenia dopasowanej do niej strategii działania,

(3) kontroli podjętych kroków zaradczych po to by ocenić na ile są efektywne i skuteczne.

Czy to się opłaca?

Tak, bo zarządzanie stresem w miejscu pracy i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu daje szansę na stworzenie przyjaznej kultury organizacyjnej dzięki czemu firma czy instytucja zyska zmotywowanych pracowników, których pozytywna energia może się przełożyć na pełniejszą realizację wytyczonych celów operacyjnych i strategicznych.  Z kolei zestresowani lub wypaleni pracownicy nie będą w stanie ich zrealizować w takim stopniu jak oczekiwałby pracodawca.

Przygotowany przez nas cykl szkoleniowy jest zarówno dedykowany dla konkretnych grup zawodowych - pracowników medycznych, służb mundurowych, nauczycieli, pracowników odpowiedzialnych za stały i bezpośredni kontakt z klientem jak i dla wszystkich tych, którzy chcą zbudować lub pogłębić wiedzę i świadomość na temat zależności związanych z występowaniem stresu w życiu osobistym i zawodowym i skutków jakie mogą przynieść te korelacje. Zajęcia warsztatowe z udziałem uczestników szkolenia pozwolą na zdobycie lub udoskonalenie kompetencji w zakresie aktywnego zarządzania stresem.

Pamiętajmy, że wiedza i świadomość na ten temat to kluczowy punkt wyjścia do budowania strategii radzenia sobie z napięciami, jakie niesie życie. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć tak: albo my pokonamy stres, albo stres nas pokona.

Autor koncepcji i cyklu szkoleń: dr Maciej Rogala

 

UWAGA:  Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego 1- lub 2-dniowego dla firmy lub instytucji - niezależnie od reprezentowanej branży - dopasowanego do ich profilu oraz konkretnych zagadnień występujących w danej organizacji.

 


Szkolenie zamknięte i otwarte - dwa warianty, szkolenie 1 dniowe (dr Maciej Rogala)

„Stres w miejscu pracy i w życiu prywatnym
Wpływ stresu na zdrowie i jakość życia - specjalistyczne warsztaty dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji"

Cel szkolenia

Szkolenie koncentruje się na przyczynach, przebiegu i skutkach stresu a także analizie wpływu stresu na zdrowie i jakość życia. Zrozumienie źródeł stresu pozwala na szukanie rozwiązań wyjścia z sytuacji stresogennych a brak tej wiedzy czy świadomości może rodzić kolejne napięcia i przeciążenia, które kanalizują się zarówno w miejscu pracy, jak i naszym życiu osobistym.

Ostatnie dwa lata pokazały nam dobitnie, że kumulacja stresogennych czynników zewnętrznych takich jak pandemia koronawirusa, skutki społeczne i ekonomiczne wojny na Ukrainie oraz wysoka i nadal rosnąca inflacja, z jaką zmagamy się od kilku miesięcy pozostawiają w nas określone doświadczenia i przeżycia a także mogą odciskać określony ślad w postaci negatywnych emocji takich jak zagubienie, niepokój, lęk, obniżony nastrój czy nawet depresja a ich źródłem może być długotrwały stres wynikający z niepewności o własną przyszłość i dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny.

Skutki zdrowotne przewlekłego stresu dla osoby poddawanej różnym - szczególnie długotrwałym – przeciążeniom mogą być bardzo poważne i mogą się odbijać na jej zdrowiu i funkcjonowaniu społecznym. Stres może być bowiem czynnikiem wyzwalającym rozwój wielu dolegliwości a także chorób w tym o podłożu kardiologicznym, gastroenterologicznym, alergologicznym czy dermatologicznym.

Stresu nie da się całkowicie wyeliminować, może przyjść nagle i nieoczekiwanie ale można nim odpowiednio zarządzać aby nie wyrządzał szkód, które mogą poważnie utrudniać a nawet zagrozić naszemu życiu prywatnemu i zawodowemu.

W efekcie nasilonego stresu organizacyjnego pracownik staje się mniej efektywny, może popełniać błędy a spadek motywacji i towarzyszące mu obniżone poczucie sensu a także własnej wartości będą kolejnymi elementami spirali stresu od których już krok do uciekania się do zwolnień lekarskich lub zmuszania się do pracy w miejscu, które kojarzy się negatywnie.

Na co dzień 3 dziedziny zajmują się stresem i jego skutkami: medycyna, psychologia i socjologia organizacji. W trakcie tego szkolenia, każda z tych 3 perspektyw zostanie omówiona w praktycznej i przystępnej formie po to by zbudować lub pogłębić świadomość jak skomplikowany i wielopostaciowy może być stres i jakie konsekwencje może nieść dla ludzkiego zdrowia w postaci negatywnych stanów emocjonalnych, zaburzeń psychosomatycznych czy rozwoju niektórych chorób a także problemów w relacjach ze współpracownikami, przełożonymi i z najbliższymi.

Siła zależności między nimi może być czasami bardzo silna a brak ich odpowiedniego rozpoznania może nieść niepowetowane straty nie tylko na poziomie jednostkowym ale i większych zbiorowości.

Link do strony szkolenia ►

 


„Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli”

Cel szkolenia

Szkolenie koncentruje się na przyczynach, przebiegu i skutkach stresu w grupie zawodowej nauczycieli we wszystkich typach szkół i na każdym poziomie kształcenia. Problem radzenia sobie ze stresem, jaki towarzyszy nie tylko pracy ale w szerszym kontekście - roli nauczyciela jest powszechny i poważny. Brak jakichkolwiek działań przeciwdziałających tym zjawiskom sprawę jeszcze pogłębia i nakłada kolejne: wypalenie zawodowe oraz problemy ze zdrowiem.

Stresy zawodowe i w życiu osobistym wzajemnie się nakładają. Spirala sytuacji stresogennych powoduje, iż nauczyciele są coraz bardziej rozdrażnieni, sfrustrowani, ogarnia ich pesymizm, spada poczucie zaangażowania i energii i nie do końca wiedzą jak mają sobie z tymi problemami poradzić.  

W wyniku długotrwałego stresu nauczyciel staje się mniej efektywny, może mieć różne symptomy zaburzeń psychosomatycznych a spadek motywacji a także towarzyszące mu obniżone poczucie sensu i własnej wartości będą kolejnymi elementami spirali stresu od których już krok do uciekania się do zwolnień lekarskich lub przenoszenia złości lub ukrytej agresji na uczniów, innych nauczycieli oraz bliskich.

W trakcie zajęć warsztatowych nauczyciele będą mieli możliwość wymiany doświadczeń na temat radzenia sobie ze stresem oraz stworzenia wspólnej strategii jak można pokierować własnym życiem aby nie dać pokonać dystresowi. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję do zapoznania się z trzema perspektywami, które pomogą w tym wyzwaniu: medyczną, psychologiczną i socjologiczną. Pozwoli to z jednej strony zbudować lub pogłębić świadomość na temat wieloaspektowości stresu, konsekwencji dla ludzkiego zdrowia i problemów w relacjach społecznych z a z drugiej wspólnie przeanalizować i zaplanować strategie prewencyjne przeciwdziałające negatywnemu oddziaływaniu stresorów i wypaleniu zawodowemu.

Więcej informacji o szkoleniu ►

 


„Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - specjalistyczne szkolenie dla pracowników bezpośredniej obsługi klienta"

Cel szkolenia

Szkolenie jest dedykowane szeroko rozumianej grupie zawodowej pracowników, którzy na co dzień stykają się na swoim stanowisku pracy z klientem indywidualnym, instytucjonalnym lub biznesowym. Pracy tej towarzyszy wiele nieprzewidzianych sytuacji, w które wpisane są presja, nieporozumienia, konflikty a nawet zachowania agresywne ze strony innych ludzi, które generują stres.

Warsztaty służą zrozumieniu źródeł, przebiegu i skutków stresu, co pozwoli na szukanie rozwiązań jak wychodzić z sytuacji stresogennych bez szwanku dla zdrowia. Wspólna burza mózgów z uczestnikami szkolenia na temat tego jak rozpoznają stres u siebie i jak sobie z nim radzą będzie do tego świetną okazją. Brak tej wiedzy czy świadomości może rodzić kolejne napięcia i przeciążenia, które kanalizują się zarówno w miejscu pracy, jak i naszym życiu osobistym i w efekcie obniżają jakość naszego życia. 

Skutki przewlekłego stresu w grupie pracowników będących w stałym kontakcie z klientem powodują, iż staje się on mniej efektywny, po pewnym czasie mogą u niego występować symptomy psychosomatyczne, spadek motywacji a także towarzyszące mu obniżone poczucie sensu i własnej wartości, które będą kolejnymi elementami spirali stresu. Taki stan - jeśli ma charakter długotrwały i nasilony - może skutkować wypaleniem zawodowym, co wygeneruje kolejne problemy nie tylko dla pracownika ale i samego pracodawcy. 

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję z jednej strony zbudować lub pogłębić świadomość na temat wieloaspektowości stresu, konsekwencji dla ludzkiego zdrowia i problemów w relacjach społecznych z a z drugiej wspólnie przeanalizować i zaplanować strategie prewencyjne przeciwdziałające negatywnemu oddziaływaniu stresorów i wypaleniu zawodowemu. Pomoże im w tym zapoznanie się z trzema perspektywami, które zajmują się stresem: medyczną, psychologiczną i socjologiczną. 
 

Więcej informacji o szkoleniu ►

 


Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - specjalistyczne szkolenie dla służb mundurowych

Cel szkolenia

Szkolenie koncentruje się na wspólnej diagnozie i analizie sytuacji oraz budowaniu strategii radzenia sobie ze stresem oraz z problemem wypalenia zawodowego w grupie służb mundurowych i dotyczy policjantów, strażników miejskich i więziennych, funkcjonariuszy straży granicznej i służb specjalnych, strażaków oraz żołnierzy.

Osoby wykonujące te zawody są zaliczane do grupy wysokiego ryzyka w zakresie narażenia na stres. Dla tego tak ważne są działania zmierzające do zrozumienia źródeł stresu, co może pozwolić na szukanie rozwiązań wyjścia z sytuacji stresogennych lub przynajmniej obniżenia poziomu stresu. Brak tej wiedzy czy świadomości może rodzić kolejne napięcia i przeciążenia, które kanalizują się zarówno w miejscu pracy, jak i życiu osobistym i w efekcie mogą być źródłem wielu problemów w tych kluczowych dla każdego obszarach.

Dodatkowym problemem jest stałe i niejednokrotnie nasilone narażenie na sytuacje nagłe, kryzysowe i niebezpieczne towarzyszące pracy służb mundurowych, które mogą skutkować m. in. ostrą reakcją na stres oraz zespołem stresu pourazowego. Dlatego tak istotne jest stworzenie odpowiednich relacji międzyludzkich w ramach kultury organizacyjnej jako antidotum na sytuacje, których - z uwagi na charakter wykonywanej pracy - nie da się uniknąć lub są nie do przewidzenia.

Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy będą mieli okazję do wymiany doświadczeń w zakresie radzenia sobie ze stresem w codziennych sytuacjach w pracy a także w przypadku szczególnych zagrożeń i kryzysów powiązanych z nagłym i nasilonym stresem. Przedstawione trzy perspektywy, które zajmują się stresem: medyczna, psychologiczna i socjologiczna pozwolą to z jednej strony zbudować lub pogłębić świadomość na temat wieloaspektowości stresu, konsekwencji dla ludzkiego zdrowia, stanów emocjonalnych i relacji społecznych, a z drugiej wspólnie przeanalizować i zaplanować strategie prewencyjne przeciwdziałające negatywnemu oddziaływaniu stresorów i ewentualnemu ryzyku wypalenia zawodowego. 

Więcej informacji o szkoleniu ►

 


W sprawie dopecyzowania Państwa indywidualnych potrzeb szkoleniowych, prosimy o kontakt.

Miejsce, czas, długość, oraz oczywiście zakres merytoryczny szkoleń będą możliwe do indywidualnych ustaleń.

Beata Dyjak | AVENHANSEN szkolenia

 

Beata Dyjak

Dyrektor ds. rozwoju i realizacji projektów

515 212 449

12 399 41 90

bdyjak@avenhansen.pl