Projekt: Praktyczne zarządzanie firmą. Badania ankietowe.

Raport z badań ankietowych

PROCESY ADAPTACYJNE I MODERNIZACYJNE W CHORZOWSKICH FIRMACH

prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik,
dr Krzysztof Wrana, mgr Marcin Budziński

Chorzów, 2010

 

 

(…) Deficyty wiedzy w procesach przygotowania zmiany adaptacyjnej i modernizacyjnej zidentyfikowane wśród przedsiębiorców dotyczą braku lub niedostatecznej wiedzy w zakresie skutecznego prowadzenia biznesu, w szczególności dotyczące rozwoju wewnętrznego firmy: rozwijania i wprowadzania do programu produkcyjnego i usługowego nowych produktów, rozwoju organizacyjnego firmy oraz mechanizmu samokształcenia i nabywania nowej wiedzy, między innymi z zakresu nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Deficyty wiedzy związane są z brakiem umiejętności penetrowania i pozyskiwania wiedzy z otoczenia o zmieniających się warunkach zewnętrznych.

 

(…) W firmach nieukształtowane jest know‐how dotyczące prowadzenia biznesu, czynności kierowniczych i operacji produkcyjnych.

 

(…) Główna bariera wiedzy w procesach przeprowadzania zmian adaptacyjnych i modernizacyjnych tkwi w kadrze kierowniczej i pracownikach. Odnośnie kadry kierowniczej, istotną słabością jest niewystarczające przygotowanie menedżerskie oraz niski poziom wiedzy specjalistycznej dotyczącej istoty przeprowadzanej zmiany.

 

(…) W firmach nieukształtowane jest know‐how dotyczące prowadzenia biznesu, czynności kierowniczych i operacji produkcyjnych. Kluczowym wyzwaniem stojącym przed liderami biznesu, kadrą menedżerską i specjalistycznym personelem firm w kontekście wdrażania zmian adaptacyjnych i modernizacyjnych jest łączenie przewidywanych zmian technologicznych z wprowadzaniem i rozwijaniem nowych produktów przy uwzględnieniu makrotrendów i perspektyw rozwojowych własnej branży.

 

(…) Deficyty wiedzy zidentyfikowane wśród kadry menedżerskiej wynikają z luk w wykształceniu (w tym znajomość języków obcych i nowoczesnych metod i technik zarządzania) oraz zbyt krótkiego okresu spełniania funkcji kierowniczych, umożliwiającego nabycie odpowiednich doświadczeń zarządczych. Menedżerom brakuje wiedzy na temat zmian technologicznych zachodzących we własnej branży oraz w branżach pokrewnych i nie posiadania przez firmę systemu obserwacji i oceny użyteczności tych zmian dla rozwoju własnej firmy.

 

(…) Deficyty narzędzi w procesach przygotowania zmian adaptacyjnych i modernizacyjnych w grupie kadry menedżerskiej dotyczą wszelkiego typu programów jako spójnych zbiorów projektów adaptacyjnych lub modernizacyjnych. Zmiany przeprowadzane są w formie zamierzeń incydentalnych, a nie są prowadzone w oparciu o systematycznie tworzone, aktualizowane i wdrażane programy. Występują niedostatki dotyczące planowania zmian technologiczno‐technicznych, rozwijania szkolenia i kwalifikacji zawodowych, zarządzania projektami, w szczególności oceny i kontroli realizacji jednostkowych projektów.

 

(…) Deficyty umiejętności w procesach przygotowania zmian adaptacyjnych i modernizacyjnych w podobnym stopniu występują w grupie przedsiębiorców, kadry kierowniczej i podstawowego personelu. W grupie przedsiębiorców, deficyty umiejętności w procesach przygotowania zmiany dotyczą umiejętności podziału czasu między myśleniem strategicznym i pracą koncepcyjną,
a czasem związanym z operacyjnym prowadzeniem biznesu. Istotną słabością ankietowanych firm jest niska sprawność kierowania ludźmi i niski poziom komunikacji interpersonalnej, co w istotnym stopniu rzutuje na uzyskiwanie przez firmy powodzenia w biznesie. Przedsiębiorcy wskazują także na nieumiejętność współdziałania firm z sektorem publicznym. W słabym stopniu
w prowadzeniu biznesu wykorzystywane są technologie informatyczne.

 

(…) Deficyty umiejętności przedsiębiorców w procesach przeprowadzania zmian adaptacyjnych i modernizacyjnych dotyczą, w podstawowym zakresie odwagi w ryzykowaniu kariery i pieniędzy, doświadczenia w sprawnym kierowaniu ludźmi, a także wskazuje się na prosty brak konsekwencji w realizacji podjętych decyzji.