Konferencja 2016-04-25

Konferencja Ogólnopolska

Praktyczne skutki nowelizacji
przepisów o zamówieniach publicznych

25 kwietnia 2016

Centrum szkoleniowe Adgar ochota
warszawa
TERMIN KONFERENCJI GWARANTOWANY!


opis

Zapraszamy na wydarzenie wyjątkowe na skalę Polski, ważne w kalendarzu każdego Specjalisty ds. Zamówień Publicznych!

Patronat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych stanowi gwarancję doskonałej płaszczyzny do dyskusji na temat zmian w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, które mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

Z racji trwających procesów legislacyjnych ostateczny kształt zmian wejdzie w życie 18 kwietnia 2016 roku.


trener prowadzący


Krzysztof Puchacz

Prawnik, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publiczny oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Doradca ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej w wielu jednostkach sektora finansów publicznych. Były wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli). Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011).  
Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej z zakresu prawa Unii Europejskiej i funduszy unijnych oraz na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z zakresu zamówień publicznych i rachunkowości budżetowej.  Autor wielu artykułów w prasie fachowej oraz współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne. czytaj więcej >

gość specjalny


Włodzimierz Dzierżanowski

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2002 – 2005 wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych odpowiedzialny za orzecznictwo, zagadnienia prawne i legislacyjne, w tym dostosowanie procedur udzielania zamówień publicznych do aquis communitaire, integrację z Unią Europejską oraz realizację międzynarodowych programów szkoleniowych i doradczych. Współautor programów wsparcia przedsiębiorców do rynku zamówień publicznych.

Wcześniej Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiadającej za wydatkowanie środków pochodzących ze wsparcia Wspólnot Europejskich oraz realizację programów pomocowych skierowanych do przedsiębiorców, odpowiedzialny za przygotowywanie analiz z zakresu polityki gospodarczej i społecznej, opinii o przygotowywanych aktach prawnych, opracowywanie programów rozwoju sektora przedsiębiorstw i jego związków z polityką regionalną, zarządzanie projektami rozwoju firm i rozwoju regionalnego w tym programami Phare. Pracownik Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu.


Bogdan Artymowicz

Radca prawny, pełni funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych i Udzielania Zezwoleń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Był członkiem Krajowej Izby Odwoławczej. Od lipca 2014 r. Wiceprezes Prokuratorii Generalnej.


PROGRAM KONFERENCJI

08:30-09:00 rejestracja i powitanie uczestników
09:00-11:45 panel I – prowadzenie: Krzysztof Puchacz
11:45-12:15 przerwa na kawę
12:15-13:30 panel II – wykład Włodzimierza Dzierżanowskiego
13:45-14:40 obiad
15:00-16:30 panel III – wykład Bogdana Artymowicza
16:30-17:00 zakończenie, podsumowanie konferencji


Panel I

Omówienie najważniejszych zmian w Prawie Zamówień Publicznych:

1.    Zamówienia IN HOUSE.
2.    Elektronizacja zamówień publicznych (od 2018 r.) polegająca na wprowadzeniu obowiązkowej komunikacji elektronicznej między wykonawcą i zamawiającym oraz przepisy przejściowe określające sposób komunikacji z wykonawcami do 2018 r.
3.    Nowe zasady określania kryteriów oceny ofert.
4.    Obowiązek zatrudniania pracowników wykonawcy na podstawie umowy o pracę.
5.    Warunki udziału w postępowaniu po zmianach, w tym nowe zasady korzystania z potencjału podmiotów trzecich. Nowe przesłanki wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu (przesłanki obligatoryjne i fakultatywne). Tzw. selfcleaning (możliwość wyeliminowania przez wykonawcę podstaw wykluczenia go z udziału w postępowaniu). Jednolity europejski dokument zamówienia, jako sposób dokumentowania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.
6.    Weryfikacja rażąco niskiej ceny po nowelizacji.
7.    Uproszczenie procedur przy udzielaniu tzw. zamówień społecznych.
8.    Rozszerzenie możliwości wnoszenia odwołań w postępowaniach poniżej tzw. progów UE.

 

Panel II

Podczas tego panelu omówione zostaną:

1. Sposób wdrażania dyrektyw w świetle Art 288 TFUE.
2. Skutki błędnego wdrożenia dyrektyw.
3. Zmiany w Prawie zamówień publicznych i ich skutek dla prowadzenia postępowań:

a) skutki modyfikacji zasady równego traktowania
b) wykluczenie wykonawców - strona formalna i materialnoprawna
c) ocena ofert - kiedy oferta jest najkorzystniejsza
d) zmiana umów - elastyczność czy dowolność
e) przepisy przejściowe - niespodziewane skutki

Trwający proces legislacyjny może spowodować zmianę niektórych punktów.


Panel III

Wykład poświęcony tematowi:
Dopuszczalność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego przed nowelizacją i po nowelizacji,
z uwzględnieniem przepisów intertemporalnych.

Trwający proces legislacyjny może jeszcze spowodować modyfikację tematu.

Proponujemy wyjątkową, promocyjną cenę:
550 zł przy zgłoszeniach do 15 kwietnia.

Zgodnie z art.43 ust 1 pkt 29 c Ustawy o podatku od towarów i usług VAT, (Dz.U. Nr 226, poz.1476),
szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych są zwolnione z VAT.


cena zawiera:

- udział w wykładach
- autorskie materiały szkoleniowe i materiały piśmiennicze
- przerwy kawowe i obiad
- dyplom udziału w konferencji
- możliwość dyskusji i wymiany spostrzeżeń z ekspertami

Napisz do nas:

konferencje@avenhansen.pl

ZAPRASZAMY!

Warto wziąć udział i dowiedzieć się o szczegółach zmian, jakie zostały wprowadzone
w prawie zamówień publicznych, od największych autorytetów na rynku!

W celu zgłoszenia się na Konferencje, prosimy o pobranie formularza znajdującego się poniżej,
wypełnienie go i odesłanie na adres: konferencje@avenhansen.pl

Pobierz plik PDF formularz zgłoszenia

W przypadku jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji i prosimy o kontakt.


Katarzyna Sochacka-Kasznia

Specjalista ds. Organizacji Szkoleń i Konferencji

+48 570 836 007
K.SochackaKasznia@avenhansen.pl

Pobierz plik PDF
WARUNKI UDZIAŁU W KONFERENCJI

 

Partnerzy wydarzenia