E!VOLVE dla Biznesu

Diagnoza organizacji

e-Narzędzia diagnozy organizacji DLA BIZNESU


 

Przedstawiamy Assessment of Organizational Culture_bizTM - unikalny model diagnozy kultury organizacyjnej aktualnej i pożądanej oraz diagnozy otwartości organizacji na potencjalne zmiany, ujęty w intuicyjnym narzędziu informatycznym.

AOC_bizTM to coś znacznie więcej niż ankieta do badania kultury organizacyjnej. To spójna i zweryfikowana metodyka ujęta w innowacyjnym systemie IT pozwalającym na całościowe moderowanie procesu diagnostycznego.

Zasadnicze założenia diagnostyczne zawarte w modelu (dotyczące pomiaru kultury organizacyjnej) oparte zostały na pracy Kima S. Cameron’a i Roberta E. Quinn’a pt. Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework oraz na autorskich rozwiązaniach firmy Orange Hill.

 

 

Metodyka AOC_bizTM

 • opisanie złożonej kultury organizacyjnej (4 typy, 6 wymiarów)

 • ocena kultury postrzeganej i oczekiwanej oraz siły ich postrzegania

 • analiza gotowości organizacji do zmian (otwartość i zdolność do adaptowania się, myślenie perspektywiczne, zaangażowanie, postawy konformistyczne)

 • wielowymiarowa prezentacja kultury uwzględniająca różnorodność organizacji

 

 

 

Metodyka ESA_bizTM?

 

 • 14 wymiarów satysfakcji – ocena zadowolenia i ważności każdego wymiaru

 • ocena słabych i mocnych stron w każdym z wymiarów

 • określenie indeksu satysfakcji

 • dane jakościowe - propozycje pracowników dotyczące usprawnień.

 

 

Metodyka KMA_bizTM

 • analiza 6 wymiarów zarządzania wiedzą

  • (1) lokalizowanie, (2) pozyskiwanie i (3) wykorzystywanie wiedzy (w tym ocena źródeł)

  • (4) dzielenie się wiedzą (w tym otwartość i przekonania ograniczające)

  • (5) tworzenie wiedzy (w tym zaangażowanie przełożonych)

  • (6) zachowywanie wiedzy

 • wskazanie słabych i mocnych stron systemu w różnych grupach pracowniczych

 • możliwość konfrontacji realnych praktyk z deklaracjami organizacji

 • zrozumienie kontekstu strategii organizacji, technologii i kultury organizacyjnej

 


 

Model KMA_bizTM oparty jest na podejściu procesowym, w którym wyróżnionych zostało sześć podstawowych wymiarów (procesów) zarzadzania wiedzą.

 

Wyróżnione wymiary mają przy tym ścisły związek z obszarami wspomagającymi (technologia, strategia, kultura organizacyjna), jednocześnie z nich wynikając i – w pewnym sensie - także na nie wpływając. Jest to zatem sytuacja sprzężenia zwrotnego, które powinno być brane pod uwagę podczas interpretacji danych.