E!VOLVE dla Administracji Publicznej

Diagnoza organizacji

e-Narzędzia diagnozy organizacji DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ


 


 
 

Przedstawiamy Assessment of Organizational Culture_adminTM - unikalny model diagnozy kultury organizacyjnej aktualnej i pożądanej oraz diagnozy otwartości organizacji na potencjalne zmiany, ujęty w intuicyjnym narzędziu informatycznym.

AOC_adminTM to coś znacznie więcej niż ankieta do badania kultury organizacyjnej. To spójna i zweryfikowana metodyka ujęta w innowacyjnym systemie IT pozwalającym na całościowe moderowanie procesu diagnostycznego.

Zasadnicze założenia diagnostyczne zawarte w modelu (dotyczące pomiaru kultury organizacyjnej) oparte zostały na pracy Kima S. Cameron’a i Roberta E. Quinn’a pt. Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework oraz na autorskich rozwiązaniach firmy Orange Hill.

 

   

   
 

Metodyka AOC_adminTM

 • opisanie złożonej kultury organizacyjnej (4 typy, 6 wymiarów)

 • ocena kultury postrzeganej i oczekiwanej oraz siły ich postrzegania

 • analiza gotowości organizacji do zmian (otwartość i zdolność do adaptowania się, myślenie perspektywiczne, zaangażowanie, postawy konformistyczne)

 • wielowymiarowa prezentacja kultury uwzględniająca różnorodność organizacji

   

 
 

Przedstawiamy Employee Satisfaction Assessment_adminTM - unikalny model diagnozy satysfakcji pracowników sektora administracji publicznej oraz diagnozy słabych i mocnych stron organizacji ujęty w intuicyjnym narzędziu informatycznym.

ESA_adminTM to coś znacznie więcej niż ankieta do badania satysfakcji. To spójna i zweryfikowana metodyka ujęta w innowacyjnym systemie IT pozwalającym na całościowe moderowanie procesu diagnostycznego.

 

 

 

Metodyka ESA_adminTM?

 • 13 wymiarów satysfakcji – ocena zadowolenia i ważności każdego wymiaru

 • ocena słabych i mocnych stron w każdym z wymiarów

 • określenie indeksu satysfakcji

 • dane jakościowe - propozycje pracowników dotyczące usprawnień.

   

   
 

Przedstawiamy Knowledge Management Assessment_adminTM - model diagnozy systemu zarządzania wiedzą, ujęty w intuicyjnym narzędziu informatycznym.

KMA_adminTM pozwala na zrozumienie praktyk zarządzania wiedzą dzięki poznaniu opinii pracowników. Jest to więc ocena procesów zarządzania wiedzą przez pryzmat postrzegania przez personel faktycznie realizowanych w organizacji działań oraz przez pryzmat wartości ułatwiających lub blokujących skuteczne zarządzanie wiedzą.

 

 

 

Metodyka KMA_adminTM

 • analiza 6 wymiarów zarządzania wiedzą

  • (1) lokalizowanie, (2) pozyskiwanie i (3) wykorzystywanie wiedzy (w tym ocena źródeł)

  • (4) dzielenie się wiedzą (w tym otwartość i przekonania ograniczające)

  • (5) tworzenie wiedzy (w tym zaangażowanie przełożonych)

  • (6) zachowywanie wiedzy

 • wskazanie słabych i mocnych stron systemu w różnych grupach pracowniczych

 • możliwość konfrontacji realnych praktyk z deklaracjami organizacji

 • zrozumienie kontekstu strategii organizacji, technologii i kultury organizacyjnej

 

 


 

 

 

Model KMA_adminTM oparty jest na podejściu procesowym, w którym wyróżnionych zostało sześć podstawowych wymiarów (procesów) zarzadzania wiedzą.

Wyróżnione wymiary mają przy tym ścisły związek z obszarami wspomagającymi (technologia, strategia, kultura organizacyjna), jednocześnie z nich wynikając i – w pewnym sensie - także na nie wpływając. Jest to zatem sytuacja sprzężenia zwrotnego, które powinno być brane pod uwagę podczas interpretacji danych

 

 


 

 

 

rzedstawiamy Service Quality Assessment_adminTM- dedykowaną administracji publicznej metodyką pomiaru satysfakcji klientów z jakości obsługi, ujętą w intuicyjnym narzędziu informatycznym.

SQA_adminTM jest metodyką sprawdzoną na grupie ponad 3 tys. klientów urzędów, będącą rozwinięciem i uproszczeniem najczęściej spotykanych modeli SERVQUAL i SERVPERF. SQA_adminTM umożliwia prowadzenie badań i łączną analizę danych gromadzonych w formach on-line i w tradycyjnej (papierowej) oraz na prowadzenia badań w grupie klientów indywidulanych i instytucjonalnych.

 

Metodyka SQA_adminTM

 • ogólna satysfakcja klientów

 • satysfakcja w 3 wymiarach SQA

  • komfort korzystania z usług;

  • staranność i rzetelność załatwiania spraw;

  • profesjonalizm i kompetencje pracowników

 • ocena czynników wpływających na satysfakcję w każdym z wymiarów

 • opinie klientów dot. oczekiwanych usprawnień i kierunków zmian

 

 


 

 

 

Raport końcowy

całościowe wyniki, kierunki sugerowanych usprawnień

 

Raporty porównawcze

wg dowolnych kryteriówi, np. staż, stanowisko, komórka org. i inne

 

Raporty krzyżowe

np. pracownicy o stażu ponad powyżej 10 lat w wydziale ABC

 

Raport benchmarkowy – wewnętrzny

porównanie wyników 2 badań w tej samej organizacji

 

Prezentacja PowerPoint z wynikami