DZIEŃ OTWARTY AVENHANSEN | REGULAMIN

Warunki umowy o udział w Dniu Otwartym AVENHANSEN Sp. z o.o.

Aktualizacja na rok 2019.

 

 1. W Dniu Otwartym może uczestniczyć osoba, która prześle do biura firmy AVENHANSEN Sp. z o.o. mailem lub faksem formularz zgłoszeniowy pobrany ze strony: DZIEŃ OTWARTY AVENHANSEN | 2019>
   

 2. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego przedstawiciel firmy AVENHANSEN najszybciej, jak to możliwe ale nie później niż w ciągu 2 dni roboczych skontaktuje się z osobą podaną w formularzu jako „osoba kontaktowa” w celu potwierdzenia zgłoszenia i wpisania na listę uczestników wydarzenia.

 3. Opłata

 • Koszt udziału w wydarzeniu wynosi 120 zł netto / 1 os.

 • W przypadku zgłoszeń kilku osób z jednej firmy/instytucji - koszt dla pierwszego Uczestnika wynosi 120 zł netto a dla każdego kolejnego po 100 zł netto.
  Z jednej firmy maksymalnie może zgłosić się 3 Uczestników.

 1. Bezkosztowe anulowanie zgłoszenia może nastąpić do 7 dni przed dniem rozpoczęcia wydarzenia, tj. do dn. 20.05.2019 do godziny 14:00

 2. W przypadku późniejszej rezygnacji, Organizator ma prawo obciążyć Zgłaszającego kwotą 120 pln netto/ 1 os.

 3. Wysyłając formularz na Dzień Otwarty Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez AVENHANSEN Sp. z o.o. ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9, 30-053 Kraków, w celach związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 4. Faktura za Dzień Otwarty będzie wystawiona nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem wydarzenia. Wszelkie uwagi i niejasności prosimy zgłaszać zaraz po ich wystąpieniu.

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKA DNIA OTWARTEGO - RODO

 

Od 25 maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika szkolenia jest AVENHANSEN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 30-053, przy ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283988, posiadającą nr NIP: 677-229-50-62, nr REGON 120496904, kapitał zakładowy w wysokości: 119.000 zł; adres korespondencyjny: ul. Podłącze 31, 30-218 Kraków.
 2. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u Administratora jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@avenhansen.pl.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy szkoleniowej oraz w celu realizacji samej umowy;
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w zakresie rozliczania zawartych umów oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także archiwizacji dokumentacji podatkowej;
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w zakresie systemu zarządzania jakością szkoleń w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych (MSUES) oraz w zakresie realizacji szkoleń dofinansowanych przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości
  • w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń z tytułu zawarcia umowy;
  • na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody, w szczególności związanych z kontaktem z Uczestnikiem szkolenia po zakończeniu umowy szkoleniowej.
 4. W ramach prowadzonej działalności Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
  • podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług (trenerom), kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym i zarządzającym wierzytelnościami, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, firmom kurierskim i pocztowym;
  • organom i podmiotom publicznym na podstawie przepisów prawa, poza prowadzonymi skonkretyzowanymi postępowaniami.
 5. Dane osobowe Uczestnika szkolenia będą przechowywane przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia, natomiast po zakończeniu umowy przez okres związany z przedawnieniem roszczeń wynikających z zawartej umowy, jak również przewidziany przepisami prawa w odniesieniu do czynności podejmowanych przez organy kontrolne, w tym dla celów archiwizacyjnych.
 6. Uczestnik szkolenia ma, z ograniczeniami wskazanymi w RODO, prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych stanowi wymóg przepisów prawa celem zawarcia umowy i jest konieczne do jej prawidłowej realizacji, natomiast  w zakresie wskazanym w zgodzie jest dobrowolne i służy prawidłowemu i efektywnemu realizowaniu umowy lub podejmowania działań przed jej zawarciem. Brak podania danych osobowych w zakresie stanowiącym wymóg przepisów prawa uniemożliwi zawarcie umowy oraz jej wykonanie.