Audyt organizacyjny

 

Analiza luk kompetencyjnych (Gap Analysis)

   

Co to jest?

Analiza luk to narzędzie służące organizacji do porównania aktualnej sytuacji z wytyczonymi celami i określenia obszarów, które mogą być doskonalone. Dzięki tej metodzie diagnozujemy potrzeby w systemie zarządzania, które należy zrealizować, aby przejść na poziom efektywnego zarządzania organizacją.

 

Oferta

Proponujemy Państwu kompleksową diagnozę, która jest ukierunkowana na określenie silnych i słabych stron obecnego u Państwa w organizacji systemu zarządzania i systemu przepływu informacji. Taka analiza odnosi się także do określenia potrzeb i preferencji zarządu firmy, kierownictwa a także pracowników, a co za tym idzie znalezienie wspólnego obszaru, który będzie satysfakcjonował wszystkie strony.

Analiza organizacji może być także rozbudowana o diagnozę innych obszarów, m. in. sytuacji marketingowej firmy, działalności sprzedażowej itp.

Audyt organizacyjny stanowi podstawę realizacji wszystkich projektów doradczych i może zostać przeprowadzony na trzech poziomach:

 1. Analiza makro - na poziomie całej organizacji
 2. Analiza meso - na poziomie wskazanego działu, zespołu, grupy projektowej, itp.
 3. Analiza mikro - na poziomie pracowników

Narzędzia

 1. Narzędzia on-line do diagnozy organizacji
 2. Indywidualny Program Doradczy
 3. Badanie Benchmarków TDI czyli: Badanie Benchmarków Efektywności Polityki Szkoleniowej
 • Kompleksowa ocena efektywności głównych procesów szkoleniowych w organizacji
 • Analiza wskaźnikowa skuteczności polityki szkoleniowej firmy
 • Standard porównywania się do benchmarków branżowych i sektorowych

 
Przebieg działań


Przygotowanie i zbieranie danych

 • wstępne rozmowy konsultanta z zarządem i kierownictwem
 • analiza struktury organizacyjnej i dokumentacji (schemat organizacyjny, regulaminy, procedury, opisy stanowisk)
 • wywiady / ankiety - patrz: narzędzia
 • obserwacja środowiska organizacji przez naszego konsultanta - analiza pracy na poszczególnych stanowiskach

 

Raport i rekomendacje

 • opracowanie raportu i rekomendacji
 • przedłożenie raportu kierownictwu
 • konsultacje
 • zaproponowanie przez konsultanta działań rozwojowych i/lub naprawczych
 • szczegółowe opracowanie założeń projektu doradczego


Korzyści dla organizacji

 • przedstawienie obiektywnej informacji dotyczącej stanu polityki zarządzania organizacją i informacji dotyczącej efektywności działań zarządczych
 • przedstawienie obiektywnej informacji dotyczącej stanu komunikacji wewnątrz organizacji
  • informacje o aktualnej komunikacji wewnętrznej
  • informacje o możliwościach działań w obszarze komunikacji
  • informacje na temat potrzeb działów / zespołów / indywidualnych pracowników
 • możliwość wpływania na poprawę efektywności pracy, dzięki usprawnieniu polityki przepływu informacji
 • zwiększenie motywacji pracowników i ich satysfakcji z wykonywanej pracy, dzięki zwróceniu uwagi na ich potrzeby
 • ograniczenie marnotrawstwa czasu poświęcanego na konflikty (ich identyfikację i rozwiązywanie), brak niezbędnych informacji lub ich mylne interpretowanie, oczekiwanie na podjęcie decyzji itp.


Kiedy przeprowadzić audyt organizacyjny?

 • gdy pojawiają się sygnały dotyczące problemów zarządczych, komunikacyjnych na którymkolwiek szczeblu organizacyjnym
 • gdy istnieje potrzeba budowy strategii komunikacji wewnętrznej
 • gdy firma chce monitorować rozwój systemów organizacyjnych związanych z zarządzaniem i komunikacją
 • gdy firma chce przygotować się do budowy rzetelnych planów szkoleniowych opartych o faktyczne i aktualne potrzeby organizacyjne

 

Audyt może zakończyć się wyznaczeniem ścieżki szkoleniowej / coachingowej dla poszczególnych Pracowników / Zespołów Państwa Firmy.

 

Aleksandra Pomykaj  

Ze względu na dużą liczbę wariantowych opcji organizacji audytów, szkoleń i coachingów oraz możliwości układania współpracy,
uprzejmie   p r o s i m y   o   b e z p o ś r e d n i   k o n t a k t .

 

Prowadząca projekty: Aleksandra Bilińska

Manager ds. Organizacji Szkoleń

Tel. kontaktowy: +48 515 212 448
Mail: abilinska@avenhansen.pl