Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - na czym polega i jak je przeprowadzić?

IndoorNiezależnie od tego, z jakimi czynnikami zewnętrznymi mamy do czynienia, proces zmian zachodzących w każdym przedsiębiorstwie jest zjawiskiem ciągłym. Z tego powodu, codzienne zarządzanie spółką powinno przebiegać z uwzględnieniem wielu zróżnicowanych czynników. Wiele z nich ma określony charakter i wymaga planowania długodystansowego. Jednym z tych czynników jest zachowanie się pieniądza w czasie. Skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa jest kluczowe nie tylko dla zysków, ale i rozwoju firmy - warto podkreślić bowiem, iż dotyczy ono wydatków związanych i z realizacją usług, i ze szkoleniami czy systemem finansowego motywowania pracowników.

W naszym artykule poruszamy zagadnienia takie jak:

na czym polega zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,

zarządzanie finansami jako funkcjonalny obszar zarządzania przedsiębiorstwem,

jak zarządzać finansami firmy,

jak nauczyć się zarządzania finansami.

Na czym polega zarządzanie finansami przedsiębiorstwa?

Pod pojęciem zarządzania finansami rozumie się dziedzinę związaną z organizacją zasobów finansowych przedsiębiorstwa. Obejmuje ona realizację zadań takich jak:

  • planowanie budżetu,
  • realizacja planu finansowania,
  • controlling wdrażania planu finansowania.

Warto podkreślić, że zarządzanie finansami wspiera inne obszary działalności kluczowe dla przedsiębiorstwa, takie jak: zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne.

 

Sprawdź teraz naszą ofertę

Szkolenia zamknięte z finansów

 

Zarządzanie finansami jako funkcjonalny obszar zarządzania przedsiębiorstwem

Współczesna teoria przedsiębiorstwa

W kontekście zarządzania finansami warto wspomnieć o współczesnej teorii przedsiębiorstwa, bowiem to ona określa kierunek wszystkich podejmowanych w firmie działań. Współczesna teoria przedsiębiorstwa głosi, że celem wszelkich decyzji podejmowanych w naszej firmie jest maksymalizacja wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Wzrost wartości rynkowej prowadzi bowiem do zwiększenia stanu posiadania jego właścicieli. Zarządzanie finansami firmy jest więc jednym z głównych sposobów realizacji tak rozumianego celu przedsiębiorstwa.

Wartość pieniądza w czasie

Przechodząc do zasady wartości pieniądza w czasie należy wspomnieć, że jasno mówi ona, że określona kwota pieniężna ma w dniu dzisiejszym większą wartość niż ta sama jego kwota w przyszłości, i jest to niezależne od zmian ogólnego poziomu cen. Co to oznacza? Wyróżnia się dwa typy wartości pieniądza w czasie - wartość przyszłą i wartość obecną. Pierwszy typ wartości dotyczy stanu, jaki według obliczeń przyjmie nasz obecny kapitał i określa, jaką kwotą będziemy dysponowali w dowolnym momencie w przyszłości. Obliczenia te dokonywane są na podstawie dziś inwestowanych środków pieniężnych. Drugi typ wartości natomiast informuje nas, ile aktualnie warta jest określona kwota pieniężna, jaką spodziewamy się otrzymać w dowolnym momencie w przyszłości.

Rodzaje płatności a zarządzanie finansami firmy

Do powyższych informacji należy dodać to, że każdy z wymienionych typów wartości pieniądza w czasie może być wyznaczany dla dwóch oddzielnych rodzajów płatności pieniężnych. Są to płatności jednorazowe i płatności okresowe. Pierwszy typ płatności występuje w jednym momencie czasu. Ewentualnie mogą to być płatności cykliczne, otrzymywane lub inwestowane nieregularnie. Natomiast płatności okresowe, nazywane inaczej strumieniem stałych płatności (annuity), występują cyklicznie, regularnie, w jednakowych odstępach czasu i ich pojedyncza wartość jest zawsze taka sama.

Jak zarządzać finansami firmy - praktyczne wskazówki

Zarządzanie finansami na przykładzie firmy produkcyjnej

W jaki sposób podnieść efektywność uzyskiwanych zwrotów z inwestycji poprzez przyszłe działania? Jednym ze sposobów skutecznego zarządzania finansami firmy jest zwiększenie poziomu efektywności wykorzystania aktualnie dostępnych środków finansowych z kapitału przedsiębiorstwa. Prześledźmy dla przykładu sytuację przedsiębiorstwa produkcyjnego. Załóżmy, że firma ta jest częścią większej grupy kapitałowej. Z jakich poziomów możemy rozpatrywać zarządzanie tym przedsiębiorstwem? Jest to możliwe na dwa sposoby - zarówno spółki-córki, jak i całego holdingu.

Dzięki ogólniejszemu spojrzeniu możemy pozwolić sobie na realizowanie operacji finansowych, w które zaangażowany jest więcej niż jeden podmiot. Przykładem może być wykorzystanie kapitału jednej spółki jako poręczenia kredytowego dla innej lub wzajemne udzielenie pożyczki. Firmy mogą dokonywać transferów wewnątrz grupy. Należy wtedy jednak opracować specjalne mechanizmy, które usprawnią i sformalizują ten proces. Dodatkową zaletą wynikającą z takiego rozwiązania jest zwiększenie kapitału obrotowego, a tym samym możliwości finansowo-operacyjnych. Dzięki temu znika konieczność  poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Omówione powyżej scentralizowane zarządzanie grupą jest tylko jednym z wielu przykładów, w jaki sposób można zwiększyć efektywność finansową spółki takiej jak przedstawiona wyżej.

Zarządzanie ryzykiem i zmianą w zarządzaniu finansami

Istotne z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa i planowanych inwestycji jest odpowiednie przewidywanie ryzyka idącego z nimi w parze. Polityka zarządzania zmianą i ryzykiem oparta jest na kilku wzajemnie uzupełniających się filarach. Zaliczają się do niej takie aspekty działalności jak: ustalenie sztywnych limitów na operacje finansowe, uważny wybór kontrahentów, a także współpraca z instytucjami finansowymi oraz firmami windykacyjnymi. Dzięki odpowiedniej polityce oceny ryzyka kontrahentów uzyskujemy formę zabezpieczenia przed nieuczciwymi partnerami i nieprzewidzianymi sytuacjami za pomocą limitów. Należy zaznaczyć, że dotyczy to zarówno odbiorców, jak i dostawców. Na odbiorców nakłada się ustalony wcześniej maksymalny pułap ilości materiału bądź wartości sprzedaży. Współpraca z instytucjami finansowymi oraz firmami ubezpieczeniowymi i windykacyjnymi to również istotny element asekuracji. Opiera się ona na jawności i transparentności dokumentów dotyczących kondycji finansowej spółki. Dostarczanie na czas wymaganych dokumentów (takich jak sprawozdania finansowe) lub wyjaśnianie ewentualnego ich braku przy zaistniałych warunkach powoduje, że przedsiębiorstwo pozostaje wiarygodnym partnerem biznesowym w oczach instytucji zewnętrznych.

Jak nauczyć się zarządzania finansami?

Czy można nauczyć się zarządzania finansami przedsiębiorstwa? Choć większość kompetencji w tym zakresie nabywa się w toku praktycznych działań, warto podjęcie konkretnych kroków w firmie poprzedzić zdobyciem wiedzy. Szkolenia z zarządzania finansami to dobry sposób na to, aby nauczyć się podstaw operowania pieniądzem czy to w małej, czy dużej firmie. Zajęcia z trenerami praktykami to dodatkowo szansa, aby zgłębić pewne zagadnienia od strony nie tylko teoretycznej, ale także - praktycznej.

 

Poznaj naszą bogatą ofertę szkoleniową

Szkolenia zamknięte z finansów

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - na czym polega i jak je przeprowadzić?
Oceny: 5 z 5 z 1 głosów