Strategiczne zarządzanie firmą – jak określić wizję i misję przedsiębiorstwa?

IndoorEfektywne zarządzanie firmą wymaga od dyrektora, kierownika czy menadżera podejmowania starannie zaplanowanych działań, wpisujących się w określoną strategię. U podstaw takiego postępowania powinno się znaleźć określenie misji i wizji danej firmy. Te dwa elementy nie są bowiem ładnymi, niepotrzebnymi hasłami, lecz wyznaczają kierunek rozwoju przedsiębiorstwa oraz decydują o tym, jak postrzegana jest dana firma.

W tekście poruszamy zagadnienia takie jak:

Na czym polega strategiczne zarządzanie firmą;

Misja przedsiębiorstwa a zarządzanie strategiczne;

Wizja firmy w zarządzaniu strategicznym;

Jak wdrożyć zasady zarządzania strategicznego.

Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem lub małą firmą – na czym polega?

Prawdziwy sukces zarówno małej, jak i dużej firmy nie jest rezultatem zwykłego przypadku czy zrządzenia losu. Na jego osiągnięcie składają się świetne pomysły, ogromny wysiłek, naprawianie własnych błędów z jednoczesnym wyciąganiem z nich wniosków oraz posiadanie wizji swojego planu. Oprócz wymienionych cech również należy mieć jasno zdefiniowaną misję pracy przedsiębiorstwa. Składają się na nią wartości, które pomagają ujednolicić sposoby działania pracowników w kluczowych dla firmy sprawach. Co zatem dla firmy jest najważniejsze z punktu widzenia odpowiedniego przygotowania strategii jej działania? W dzisiejszych czasach każdy szanujący się menadżer bez wahania odpowie, że określenie sensu i celu istnienia organizacji jest pierwszym krokiem do stworzenia takiej strategii.

Misja przedsiębiorstwa a zarządzanie strategiczne

Jak rozumieć misję firmy w kontekście zarządzania strategicznego?

Misja stanowi bardzo istotny element tożsamości firmy. Dotyczy i określa sens całego przedsięwzięcia, umożliwia sprecyzowanie działań niezbędnych do podjęcia dla skutecznej realizacji zadań. Pomaga również zadecydować o zakresie działań firmy. Jest zatem zbiorem wszystkich zagadnień, którymi zajmować się będą pracownicy przy realizowaniu zleceń klientów.

Jak sformułować misję firmy?

Istotne jest zdefiniowanie misji, w czym pomoże z pewnością odpowiedzenie na podane poniżej pytania:

 • Kim jesteśmy jako firma, jaka jest nasza historia?
 • Czym się zajmujemy?
 • Jakie potrzeby zaspokajamy, po co istniejemy?
 • Dlaczego robimy to, co robimy?
 • Czy podzielamy wspólne wartości?
 • Jaka jest grupa docelowa naszych działań?
 • Co stanowi nasz wyróżnik na rynku pośród konkurencyjnych przedsiębiorstw?
 • W jakim położeniu znajdujemy się w tym momencie?
 • Co stanowi ostateczny cel naszych działań?

Zbiór tych pytań stanowi raczej wskazówkę, a nie sztywne wytyczne przy określaniu misji swojej firmy. Nawet lakoniczne odpowiedzi, pojedyncze zdania, stanowiące kwintesencję postawy wobec danego zagadnienia, ułatwią nam sprecyzowanie kształtu misji naszej firmy.

 

Poznaj naszą ofertę szkoleń

Szkolenia otwarte z zarządzania

 

Wizja firmy w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem

Jak rozumieć wizję przedsiębiorstwa?

Wizja może być traktowana jako ogólny opis całościowego wizerunku przedsiębiorstwa w kontekście przyszłego rozwoju. Stanowi dalekosiężny plan i zakłada korzystne warunki jego realizacji. Bardzo często przyjmuje formę koncepcji ,,organizacji idealnej”. Gdyby zsumować aspiracje i marzenia właściciela firmy, ludzi, których decyzje wpływają bezpośrednio na kształt przedsiębiorstwa oraz nadzieje pracowników otrzymalibyśmy ogólny kształt wizji firmy. Wizja wybiega dalej w przyszłość, stanowi trochę nierealny, nieosiągalny ideał, do którego staramy się dążyć. Podnosi nas na duchu w momentach zwątpienia i nakierowuje nasze działania na najwłaściwsze tory. Bez wizji bowiem ciężko jest próbować działać w nadziei uzyskania wymiernych rezultatów – wizja nadaje kształt naszej pracy.

Sformułowanie wizji firmy na potrzeby zarządzania strategicznego

W przypadku określania misji naszej firmy pomocne były pytania, na które należało udzielić odpowiedzi zgodnej z zasadami i priorytetami przedsiębiorstwa. Podobnie jest w przypadku formułowania wizji firmy. Na potrzeby zarządzania strategicznego warto odpowiedzieć sobie na pytania:

 • W jaki sposób określilibyśmy priorytety i cele firmy?
 • W jaki sposób postrzegamy przedsiębiorstwo w przyszłości?
 • Jaki jest cel naszej pracy jako dyrektora, kierownika, menadżera?
 • Czy posiadamy zdefiniowane długookresowe cele, a jeśli tak, to jakie one są?
 • Czy jesteśmy gotowi na przyjęcie zmian w naszym życiu prywatnym i zawodowym, a jeśli tak, jakie to oznacza zmiany?
 • Jakie czynniki są decydujące z perspektywy kluczowych dla firmy przedsięwzięć?
 • Do jakiej postawy dążymy jako pracownicy danej firmy i jakie są jej główne wyznaczniki?

Jak wdrożyć zarządzanie strategiczne we własnej firmie?

Kilka praktycznych wskazówek

Najważniejszym zadaniem, stojącym przed menedżerem starającym się wdrożyć zasady wizji i misji do swojej pracy, jest trafienie do jak największego grona interesariuszy. Do tej grupy zalicza się pracowników, współpracowników, klientów, kontrahentów, akcjonariuszy i wszystkie te osoby, które mają styczność z naszą firmą: bezpośrednio (personel) oraz poprzez kontakt z oferowanymi przez nas produktami lub usługami. Trafnie sformułowana wizja i misja powinna zatem być prosta i łatwa do zrozumienia, dobrze przemyślana i oddająca charakter naszej firmy. Jednocześnie powinna być sformułowana pozytywnie,  odzwierciedlająca kulturę organizacyjną firmy oraz jej postawę wobec różnych typów ludzi, z jakimi załoga przedsiębiorstwa będzie wchodzić w interakcję.

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem na przykładzie

Warto także ,,podpatrywać” te przedsiębiorstwa, które mogą pochwalić się spójną, jasno sformułowaną oraz znajdującą odzwierciedlenie w codziennych działaniach misją lub wizją. Przykładem takiej firmy jest Sony Ericsson. Jako swą misję spółka wskazuje uczynienie własnej marki jedną z najatrakcyjniejszych i najnowocześniejszych na świecie. Natomiast wizję sformułowana następująco: „Wizja firmy polega na zdobyciu przez markę Sony Ericsson czołowej pozycji w dziedzinie komunikacji połączonej z rozrywką. Inspiruje ją do wychodzenia poza samą komunikację. Dzięki firmie Sony Ericsson każdy może uczestniczyć w rozrywce i ją tworzyć. Nowe doznania sprawiają, że granice między komunikacją a rozrywką zacierają się.”

Jeśli chodzi o misję przedsiębiorstwa, historia daje przykłady wielkich firm, które posiadały jasno określoną misję swojej działalności. Zazwyczaj dało się ją przedstawić w dobrze odpowiadającym całości przedsięwzięcia haśle przewodnim. Przykładowo misja firmy General Electric w latach 80. brzmiała następująco: „Zająć pierwsze lub drugie miejsce na wszystkich rynkach, na których funkcjonujemy oraz przeobrazić przedsiębiorstwo tak, aby posiadało siłę przebicia wielkiego koncernu, a zarazem elastyczność małej firmy”.

Szkolenia z zarządzania strategicznego

Pomoc trenera, który jest jednocześnie osobą postronną dla naszego biznesu, a także ekspertem w danej dziedzinie, z pewnością ułatwi nam sformułowanie wizji i misji firmy oraz wdrożenie jej zasad. Szkolenia z zarządzania strategicznego to świetny sposób na to, by uczyć się kompetencji menadżerskich i kierowniczych od najlepszych.

 

Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleniową

Szkolenia otwarte z zarządzania

Strategiczne zarządzanie firmą – jak określić wizję i misję przedsiębiorstwa?
Oceny: 5 z 5 z 1 głosów