Nowy rok, nowe prawo dla przedsiębiorców i nie tylko

Po dojściu do władzy partia Jarosława Kaczyńskiego - Prawo i Sprawiedliwość, sukcesywnie wprowadza zmiany w polskim prawodawstwie. Z nowościami powinni liczyć się również przedsiębiorcy, zwłaszcza że pierwsze modyfikacje w zakresie przepisów Kodeksu pracy i Prawa zamówień publicznych albo już obowiązują, albo wkrótce zaczną obowiązywać. Część z nich została uchwalona jeszcze za czasów władzy koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 

Co zmienia się dla pracodawców i pracowników?

 

Od 22 lutego 2016 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustaw Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw. Przede wszystkim modyfikacje te dotyczą tzw. umów śmieciowych, tj. zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony. Efektem zmian ma być wzmocnienie pozycji pracownika, zwiększenie jego przywilejów w wykonywaniu pracy etatowej oraz wprowadzenie pewnej stabilizacji na polskim rynku pracy.

 

Czas trwania i liczba umów na czas określony

 

Pracodawcy nie będą mogli już zawierać umów czasowych na okres kilku czy nawet kilkunastu lat. Po nowelizacji Kodeksu pracy nie będzie to już możliwe. Wprowadza on maksymalny czas zatrudnienia na podstawie umów na czas określony, niezależnie od ich liczby i czasu, jaki upłynie pomiędzy zawieraniem kolejnych umów, wynoszący łącznie 33 miesiące. Do limitu nie będzie wliczany okres próbny umowy o pracę, dlatego w sumie okres zatrudnienia pracownika na umowie czasowej będzie mógł wynieść 3 lata - maksymalnie 3 miesiące okresu próbnego i 33 miesiące umowy na czas określony.

Liczba umów o pracę na czas oznaczony również została ograniczona. W poprzednim stanie prawnym trzecia umowa o pracę na czas określony stawała się automatycznie umową stałą, pod warunkiem, że odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi umowami zawieranymi pomiędzy pracodawcą a pracownikiem nie były dłuższe niż 1 miesiąc. Łatwo można było obejść ten przepis, zwalniając np. na 2 miesiące pracownika, dzięki czemu można było od nowa rozpocząć naliczanie kolejnych umów o pracę na czas określony. Od 22 lutego 2016 roku nie będzie takiej możliwości. Łączna liczba umów na czas określony zawartych pomiędzy tymi samymi stronami nie może być większa niż 3. Czwarta i kolejne umowy na czas określony lub przekroczenie 33 miesięcy zatrudnienia w ramach umowy na czas określony spowoduje, na mocy nowych przepisów, że pracownik zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

Nowe zasady wypowiadania umów

 

Umowę o pracę na czas określony, według dotychczas obowiązujących przepisów, można wypowiedzieć, gdy jest zawarta na więcej niż 6 miesięcy, a w jej treści uwzględniono, że strony mogą dokonać jej wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, bez względu na to, jak długo był zatrudniony pracownik.  Po nowelizacji Kodeksu pracy każda umowa o pracę na czas określony będzie mogła zostać rozwiązana za wypowiedzeniem, niezależnie od tego, czy odpowiedni zapis pojawił się w jej treści i jak długo z założenia miał trwać okres zatrudnienia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony będzie taki sam jak przy wypowiadaniu umów o pracę na czas nieokreślony. Uzależnia się go od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wyniesie on:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony mniej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony przez okres od 6 miesięcy do 3 lat,
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W okresie wypowiedzenia pracownik może być zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.

 

Okres próbny

 

W nowym brzmieniu przepisów prawa pracy możliwe będzie ponowne zawarcie przez pracodawcę z tym samym pracownikiem, umowy o pracę na okres próbny, jeśli:

 • ma on być zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy,
 • stosunek pracy zawierany jest w celu wykonywania tej samej pracy, ale po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę.

Tylko trzy rodzaje umów

Pracodawcy przy zatrudnianiu pracowników w swoim przedsiębiorstwie, na podstawie przepisów Kodeksu pracy, będą mogli skorzystać tylko jednej z trzech typów umów:

 • umowy o pracę na okres próbny,
 • umowy o pracę na czas określony,
 • umowy o pracę na czas nieokreślony.

Tym samym zlikwidowane zostaną umowy na czas wykonywania określonej pracy oraz umowy na zastępstwo, na czas nieobecności pracownika.

 

Zmiany w Prawie zamówień publicznych

 

W związku z koniecznością wdrożenia do polskiego prawa nowych dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących udzielania zamówień publicznych, w 2016 roku zacznie obowiązywać wiele nowych przepisów.

Już 29 grudnia 2015 roku zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje nowy kurs euro dla ustalania wartości szacunkowej, w wysokości 4,1749 zł.

W tym samym czasie Prezes Rady Ministrów wydał rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Obowiązują od nowego roku nowe progi unijne dla zamówień publicznych:

 • 5 225 000 euro - dla robót budowlanych niezależnie od rodzaju zamawiającego;
 • 135 000 euro - dla dostaw i usług dla zamawiających klasycznych;
 • 418 000 euro - dla dostaw i usług dla zamawiających sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;
 • 209 000 euro- dla dostaw i usług dla pozostałych zamawiających.

Prawdopodobnie wiosną 2016 roku wprowadzone zostaną w życie nowe rozporządzenia, dostosowujące prawo zamówień publicznych w Polsce do wytycznych UE.

 

Sprawdź teraz naszą ofertę

Szkolenia otwarte z prawa

Maciej Firlit

Maciej Firlit

O autorze:
Założyciel i Prezes Zarządu AVENHANSEN Sp. z.o.o. z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży szkoleniowej. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od sekretarza, przez HR-Managera, po Dyrektora i Prezesa Zarządu. Duży nacisk kładzie na wysoką jakość obsługi klienta. Jego liberalne podejście do zarządzania, bazujące na partnerstwie, słuchaniu innych i dyscyplinie jakościowej, przyczyniło się do sukcesu firmy AVENHANSEN. Jest precyzyjny, nie akceptuje półśrodków i dróg na skróty. Prywatnie największą radość czerpie z podróżowania i obcowania z naturą.

Więcej informacji: Maciej Firlit

Nowy rok, nowe prawo dla przedsiębiorców i nie tylko
Oceny: 3 z 5 z 23 głosów