Jak wygląda mediacja w środowisku pracy? Kiedy należy z niej skorzystać?

Jak przebiegają mediacje pracownicze

Praca może być źródłem stresu, a długotrwałe napięcie prowadzi często do różnych sporów w środowisku zawodowym. W takiej sytuacji istotne jest szybkie reagowanie, aby uniknąć utraty kontroli nad sytuacją. Jednak czasem w zespole dochodzi do rozłamu i nie zawsze udaje się rozwiązać spory. W takiej sytuacji potrzebny jest ktoś bezstronny z zewnątrz, aby poprowadzić postępowanie mediacyjne i doprowadzić do ugody. Takim kimś jest mediator, którego celem jest polubowne rozwiązanie konfliktu i czuwanie nad przebiegiem negocjacji. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie są zalety mediacji pracowniczych i kiedy warto z nich skorzystać.

 

Spis treści:

Na czym polegają mediacje w przypadku konfliktu?

W jakich sytuacjach warto skorzystać z mediacji pracowniczych?

Kto może zostać mediatorem?

Jak przebiegają mediacje pracownicze?

Negocjacje a mediacje - jaka jest różnica?

Na czym polegają mediacje w przypadku konfliktu? 

Mediacje w miejscu pracy to pozasądowy sposób na rozwiązanie konfliktu pomiędzy pracownikami lub pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Mediator, jako neutralna osoba, pełni rolę pośrednika, nie stając po żadnej ze stron. Jego zadaniem jest pomoc w wypracowaniu porozumienia, które jest korzystne dla obu stron. Proces ten rozpoczyna się od zaproszenia skonfliktowanych osób do przedstawienia swojego punktu widzenia, dzięki czemu każda strona ma szansę zrozumieć potrzeby i oczekiwania drugiej strony. W rezultacie mediacje mają na celu doprowadzenie do zawarcia ugody, gdzie obie strony są zadowolone z wypracowanego rozwiązania sporu, bez poczucia, że musiały pójść na zbyt wielkie ustępstwa. Dodatkowym celem mediacji jest również odbudowa pozytywnych relacji, co może przyczynić się do zapobiegania powtórnym konfliktom w przyszłości. Mediacje pracownicze mają swoją podstawę prawną -  art. 243 Kodeksu pracy zobowiązuje pracodawcę do dążenia do rozwiązywania sporów w sposób polubowny.

W jakich sytuacjach warto skorzystać z mediacji pracowniczych?

Prowadzenie mediacji pracowniczych może być niezwykle skuteczne w wielu sytuacjach konfliktowych w środowisku zawodowym. Warto skorzystać z nich, gdy: 

  • Konflikty w miejscu pracy stają się powtarzalne, intensywne lub zaczynają wpływać na wydajność i morale zespołu. Może to obejmować sytuacje, w których istnieje stałe napięcie czy otwarty konflikt między pracownikami, niezależnie od ich pozycji w hierarchii firmy.
  • Konflikt występuje między pracownikiem a przełożonym.
  • Służą jako narzędzie do radzenia sobie z poważnymi problemami, takimi jak mobbing w miejscu pracy.
  • Próby bezpośredniego rozwiązania problemu przez pracodawcę lub neutralnego członka zespołu nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Rozważenie mediacji na wczesnym etapie konfliktu może nie tylko przynieść szybsze rozwiązanie problemu, ale również zapobiec eskalacji konfliktu i wniesienia sprawy do sądu. Jest to korzystne dla obu stron, ponieważ pomaga zaoszczędzić czas, pieniądze i stres związany z toczącym się przed sądem pracy postępowaniem.

Kto może zostać mediatorem? 

Mediator to zawód, który podlega ścisłym regulacjom wymiaru sprawiedliwości i jest określony w przepisach Ministra Sprawiedliwości. Osoba aspirująca do roli mediatora musi spełniać szereg kryteriów. Przede wszystkim, kandydat musi mieć ukończone 26 lat, pełną zdolność do czynności prawnych oraz biegłą znajomość języka polskiego zarówno w mowie, jak i piśmie. Ważne jest, aby posiadał odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania sporów na drodze mediacji oraz nawiązywania relacji międzyludzkich. Tutaj ważną rolę mogą odegrać: szkolenie z inteligencji emocjonalnej, czyli jak mądrze kształtować relacje lub kurs ze skutecznej komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Po spełnieniu wszystkich wymagań kandydat musi zostać wpisany do wykazu mediatorów. Przy wykonywaniu swoich obowiązków, mediator musi przestrzegać zasady poufności, która gwarantuje, że informacje z procesu mediacji nie są udostępniane osobom trzecim.

 

Chcesz poprawić swoje umiejętności rozwiązywania konfliktów w pracy?

Zapisz się na szkolenia otwarte z umiejętności osobistych

 

Jak przebiegają mediacje pracownicze?

Mediacje pracownicze mogą odbywać się na dwa główne sposoby: za pośrednictwem zewnętrznego, profesjonalnego mediatora lub przy udziale jednego z pracowników, który został odpowiednio przeszkolony. Wybór między tymi dwoma opcjami zależy od konkretnych okoliczności i ma swoje plusy i minusy.

W przypadku zewnętrznego mediatora jedną z zalet jest brak obaw, że jego rola w konflikcie wpłynie na pozycję w zespole. Jest to niezależna osoba, która nie jest bezpośrednio zaangażowana w codzienną pracę i dynamikę zespołu, a to zwykle przekłada się na neutralność i obiektywizm. Z drugiej strony, przeszkolony pracownik może być doskonałym mediatorem, ponieważ ma głębsze zrozumienie kultury firmy, dynamiki zespołu i charakteru osób zaangażowanych w spór. To pozwala na wczesne dostrzeżenie i zarządzanie konfliktem, zanim ten wymknie się spod kontroli. Jednak wybór pracownika jako mediatora niesie ze sobą ryzyko braku pełnej obiektywności, ze względu na istniejące relacje i powiązania wewnątrz zespołu. Kluczowe jest tu, aby wybrać osobę o uznanym autorytecie i silnych umiejętnościach interpersonalnych.  Pracodawcy, aby uniknąć poważnych konfliktów zawodowych, powinni inwestować w szkolenia otwarte i szkolenia zamknięte organizowane przez AVENHANSEN dla kadry zarządzającej. Kurs z rozwiązywania konfliktów w organizacji lub warsztat pracy menedżera pomogą liderom zespołu szybko i skutecznie rozwiązać napiętą sytuację, zanim dojdzie do zaognienia sporu. 

Negocjacje a mediacje - jaka jest różnica?

Mediacje i negocjacje są dwoma metodami rozwiązywania konfliktów które, chociaż mają pewne wspólne cechy, różnią się kluczowymi aspektami. Negocjacje są bezpośrednim procesem porozumiewania się między dwoma stronami, które próbują dojść do wspólnego rozwiązania. Każda z nich prezentuje i broni własnych interesów. W negocjacjach strony konfliktu mają bezpośredni wpływ na ostateczny wynik. Mediacje natomiast, polegają na angażowaniu neutralnej trzeciej strony - mediatora. Nie podejmuje on decyzji, ale pomaga w konstruktywnym dialogu i wypracowaniu rozwiązania. Mediator stara się zrozumieć stanowisko obu stron i pomaga im znaleźć satysfakcjonujące dla obu rozwiązanie. Mediacje są więc bardziej procesem wspierania komunikacji, podczas gdy negocjacje są bezpośrednim procesem wypracowywania porozumienia.

Przeczytaj na naszym blogu również:

Maciej Firlit

Maciej Firlit

O autorze:
Założyciel i Prezes Zarządu AVENHANSEN Sp. z.o.o. z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży szkoleniowej. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od sekretarza, przez HR-Managera, po Dyrektora i Prezesa Zarządu. Duży nacisk kładzie na wysoką jakość obsługi klienta. Jego liberalne podejście do zarządzania, bazujące na partnerstwie, słuchaniu innych i dyscyplinie jakościowej, przyczyniło się do sukcesu firmy AVENHANSEN. Jest precyzyjny, nie akceptuje półśrodków i dróg na skróty. Prywatnie największą radość czerpie z podróżowania i obcowania z naturą.

Więcej informacji: Maciej Firlit

Jak wygląda mediacja w środowisku pracy? Kiedy należy z niej skorzystać?
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów