E-administracja - szansa i wyzwanie

Elektroniczna administracja (e-administracja, e-government) to wykorzystanie najnowszych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w administracji publicznej. Pozostaje to w ścisłym związku ze zmianami natury organizacyjnej. Jednocześnie wiąże się to ze zdobywaniem nowych umiejętności w celu poprawienia jakości świadczonych usług publicznych, a także ma wzmocnić zaangażowanie obywatela w procesy demokratyczne oraz poparcie dla polityki państwa . Trzeba zauważyć, iż technologie informacyjne można odnaleźć we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego, oświatowego. Stały się one podstawą działalności zarówno w sferze publicznej, jak i w sferze biznesu.

Polska administracja także stała się częścią wielkich przemian w zakresie uruchomienia technologii informatycznych. Przechodzi ona etap od tzw. "administracji papierowej" do wysoko wyspecjalizowanej administracji w wersji stricte elektronicznej. W ramach takiej „odświeżonej” administracji decyzje, pozwolenia, zezwolenia, notatki, wiadomości, informacje, ogłoszenia przybierają zupełnie nową formę - dokumentu elektronicznego, czyli stanowiącego odrębną całość zbioru danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisanego na informatycznym nośniku danych. Przyczynia się to zmian w zakresie obiegu dokumentów, a także do zmian kosztów utrzymania administracji. Bezpośrednim skutkiem takiego stanu rzeczy jest skrócenie czasu załatwiania spraw. W ten sposób droga elektroniczna staje się miejscem, gdzie przesyłane są gotowe formularze do wypełnienia. Tą samą drogą składane są wnioski i podania bezpośrednio do bazy danych urzędu. Ważnym punktem w ramach e-administracji jest skrócenie procedur administracyjnych, dotyczące np. rejestracji, prowadzenia ewidencji, rozliczania obciążeń podatkowych.
Pierwszym krokiem w kierunku usprawnienia administracji publicznej w zakresie informatyzacji stało się wejście w życie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

Ustawa ta ma kluczowe znaczenie dla instytucji publicznych, których dotyczy. Głównym jej celem jest usprawnienie funkcjonowania podmiotów publicznych w ramach komunikacji elektronicznej. Realizacja tych postulatów dokonuje się poprzez idee informatyzacji państwa ale także informatyzacji społeczeństwa. Organy administracji, które nie zostały wyposażone w odpowiednie technologie, nie będą w stanie zaoferować obywatelom usług elektronicznych, czyli załatwiania spraw przez Internet. Z drugiej strony to samo społeczeństwo musi być przygotowane na elektroniczną administrację i gospodarkę.

Ustawa określiła zasady, mające na celu ochronę interesu publicznego. Do tych zasad zaliczono:

 

  1. ustanowienie Planu Informatyzacji Państwa oraz projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu
  2. ustalenie minimalnych, gwarantujących otwartość standardów informatycznych, wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych dla realizacji zadań publicznych oraz dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi
  3. dostosowanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych do minimalnych, gwarantujących otwartość standardów informatycznych, wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych
  4. dostosowanie rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi
  5. kontrolę projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu, systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi
  6. wymianę informacji drogą elektroniczną, w tym dokumentów elektronicznych, między podmiotami publicznymi a podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi
  7. ustalenie i publikacja specyfikacji rozwiązań stosowanych w oprogramowaniu umożliwiającym łączenie i wymianę informacji, w tym przesyłanie dokumentów elektronicznych, między systemami teleinformatycznymi podmiotów publicznych

Dodatkowo zauważyć trzeba, iż w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego doniosłą rolę odgrywa art. 63, zgodnie z którym podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej właściwego organu administracji publicznej, umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego tego organu, a także ustnie do protokołu. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

  1. być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym oraz
  2. zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru

Obecnie jednak pomimo wprowadzonych rozwiązań prawnych e-administracja nadal jest na etapie tworzenia. Winą za ten stan należy obarczyć m.in. słabo rozwiniętą infrastrukturę telekomunikacyjną i ciągle ograniczony dostęp do szerokopasmowego Internetu. Cały czas jednak należy mieć nadzieje, iż są to problemy o charakterze przejściowym.

 

Serdecznie Pozdrawiam
Marcin Owsianka »


 

Powrót do strony z artykułami

 


 

Sprawdź teraz naszą ofertę

Szkolenia otwarte dla administracji

E-administracja - szansa i wyzwanie
Oceny: 4 z 5 z 184 głosów