Czy cel uświęca środki?

Zarządzanie przez cele w biznesie

Zarządzanie zespołem pracowniczym może być realizowane według różnych modeli menadżerskich. Jednym z nich jest zarządzanie przez cele, ale czy cel uświęca środki i czy można wykorzystywać dowolne sposoby, aby osiągnąć wyznaczone wcześniej zadania dla przedsiębiorstwa?


Na czym to polega?

Jednym ze sposobów na zarządzanie pracownikami może być zarządzanie przez cele. Idea ZPC została opracowana przez Petera Druckera, który wskazał, że nacisk w zarządzaniu kadrami powinien być kładziony na wykorzystanie celów do motywowania ludzi, nie zaś do ich kontrolowania. Monitorowanie działania podwładnych w przypadku zarządzania przez cele jest drugorzędnym zadaniem menadżera. Dzięki wyznaczaniu jasnych, możliwych do osiągnięcia zadań można wykrzesać u pracowników inicjatywę, kreatywność i zaangażowanie w pracę, a z drugiej strony utrzymać pewien rygor, pozwalający pracodawcy lub wyznaczonemu do kierowania zespołem menadżerowi, na sprawne kierowanie pracownikami.

Skuteczne zarządzanie powinno sprawiać, że pracownicy wkładają zwiększony wysiłek w to, aby osiągnąć wspólny cel. W idealnej sytuacji będą się utożsamiać z organizacją i traktować jej zadania, jako swoje własne.
Jak wyznaczać cele?

Menadżer powinien dążyć do tego, aby ustalić jasne cele dla swoich pracowników. Powinien być on opisany jako rezultat, który w założonym czasookresie ma być osiągnięty. Zasadniczo nie są istotne narzędzia, za pośrednictwem których zespół będzie dążył do celu, ale uzyskany finalnie efekt. Pracodawca czy menadżer będzie wynagradzał pracowników nie za zaangażowanie w projekt, godziny spędzone na jego realizacji, ale za to, czy założony uprzednio rezultat zostanie osiągnięty.

Menadżer może pozostawić swoim podwładnym „wolną rękę” w rozdzielaniu zadań i w przyjęciu określonej metodologii pracy nad danym projektem w przypadku zarządzania przez cele. Jeśli podwładni wiedzą, co mają osiągnąć, będą w stanie wykrzesać z siebie wiele kreatywności. Będą pomysłowi i zaczną sami poszukiwać drogi, która wiedzie do założonego efektu. Zadaniem menadżera pozostanie jednak właściwe opisanie zadania i jasne sprecyzowanie, co właściwie ma zostać osiągnięte. Osiągnięcia pracowników stają się miarą poprawności formułowania celów - zarówno teraz dla organizacji, jak i w ogóle w przyszłości biznesu.

Najlepiej stawiać miarodajne, wyrażone w postaci wartości liczbowych cele dla swoich pracowników. Łatwiej będzie im osiągnąć wzrost produkcji o 10 proc., obniżenie kosztów pracy o 20 proc., niż po prostu - zwiększenie wydajności przy zmniejszonych kosztach całkowitych. W tym drugim przypadku pozostawia się podwładnym swobodne możliwości interpretacyjne, co nie jest korzystne w przypadku zarządzania tego typu. Każdy pracownik inaczej może rozumieć pojęcie zwiększenie wydajności, natomiast jeśli zostanie ono określone jako wzrost produkcji o 10 proc. w ciągu najbliższych 3 miesięcy, jest to jasny cel dla wszystkich.

Efekt do realizacji powinien stanowić najważniejszy punkt nieformalnie zawieranej umowy pomiędzy pracodawcą lub przełożonym, a każdym pracownikiem lub zespołem pracowniczym. Nie można pozostawiać podwładnym pola na interpretacje celów czy snucie w związku z nimi jakichkolwiek domysłów.


Uwaga!

Stawiane w biznesie cele nie mogą być abstrakcyjne, niemożliwe do osiągnięcia w pewnym okresie, ani niemierzalne. Najlepiej przy ich wyznaczaniu mieć na uwadze to, jakie są nasze oczekiwania, ale i jakie są faktyczne możliwości naszej firmy. Trzeba mierzyć siły na zamiary. Cel musi zmuszać do wysiłku, być ambitny, ale przy tym całkowicie realny. Powinien motywować pracowników do własnej inicjatywy i aktywności, a za jego osiągnięciem muszą stać konkretne profity - nie tylko finansowe.

W zarządzaniu przez cele kluczowe jest wskazanie, co ma zostać osiągnięte, a kwestia sposobów dotarcia do zakładanego efektu nie jest taka istotna. Pod tym względem można rzeczywiście zgodzić się ze stwierdzeniem, że dla pracowników zarządzanych przez cele, „cel uświęca środki”.

 

Czy cel uświęca środki?
Oceny: 4 z 5 z 33 głosów