Cechy dobrego menadżera

W teorii zarządzania wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje umiejętności menedżerskich. Są to:

 • umiejętności techniczne – zbiór tych wszystkich umiejętności które nabywane są w trakcie pracy zawodowej oraz w trakcie wszelkiego rodzaju szkoleń
 • umiejętności społeczne - poznawcze i afektywno-motywacyjne procesy leżące u podstaw generowania zachowań społecznych. Wyróżnia się w tym kontekście społeczną wiedzę deklaratywną a także procesy afektywne (motywacyjne), które nadają kierunek i wyznaczają poziom zaangażowania się w określone działanie
 • umiejętności koncepcyjne – te są z kolei potrzebne wszystkim do skutecznego kierowania.

Jednak jak wynika z nowych koncepcji, współczesnym menedżerom potrzebny jest znacznie szerszy krąg posiadanych umiejętności. Według T. Batley'a mogą one obejmować między innymi takie czynności, jak:

 • kierowanie czasem pracy
 • organizacja pracy własnej
 • efektywne delegowanie
 • motywowanie siebie i podwładnych
 • ustanawianie celów i standardów

Jak widzimy zatem jedną z kluczowych umiejętności menadżera powinno być niewątpliwie umiejętne planowanie i operowanie czasem poświęcanym na prace jak i tym który przeznaczony jest na wypoczynek. Większość osób jednak kojarzy skuteczne zarządzanie czasem jako umiejętność zakładającą głównie planowanie wyznaczonych zadań z większą lub mniejszą dokładnością. Jednak równie ważnym elementem tej umiejętności jest odpowiednie zorganizowanie przestrzeni pracy oraz tej w domu.  Dlaczego? Praca niezależnie od jej poziomu zaplanowania nie może być komfortowo i optymalnie wykonywana o ile środowisko w którym pracujemy lub w którym odpoczywamy nie jest odpowiednio przygotowane. Nawet jeśli nasz harmonogram jest dobrze ułożony, ale przestrzeń w biurze lub w domu jest nie jest zorganizowana w odpowiedni sposób,  nie będziemy mogli dobrze organizować swojej pracy, bo nie da się pracować wydajnie w chaotycznym miejscu.Odpowiednie planowanie kolejnych zadań jest jednak niezbędną umiejętnością. Dlaczego warto planować swoje zadania? W czym ono pomaga? Z pewnością może nam zapewnić większe ukierunkowanie na konkretne sprawy. Również zwiększy efektywność i skuteczność naszego działania. Gdy planujemy poszczególne zajęcia z wyprzedzeniem na kolejne dni lub tygodnie to takie działanie porządkuje nam dzień, wprowadza ład w nasze życie. Gdy wiemy na czym mamy się skupić, planowanie koncentruje strategię działania wokół naszej wizji. Oprócz tego, znacznie zwiększa wydajność i skuteczność wykonywanej przez nas pracy.


Kolejną rzeczą jest odpowiednie definiowanie swoich celów. Ustalanie celów przeważnie kojarzy się z ustalaniem pewnych założeń mających na celu zmianę jakiegoś elementu naszego życia lub w kontekście prowadzenia pracy nad projektem doprowadzenie go do końca. W praktyce wygląda to mniej więcej tak, że to co zaplanujemy jest w znacznie większym stopniu życzeniem aniżeli konkretnym planem.  Zbyt chaotyczne podejście do kwestii organizowania elementów niezbędnych do realizacji swoich planów niweczy je zanim podjęte zostaną jakiekolwiek kroki na drodze do jego realizacji. Aby temu zapobiec, należy określić kilka głównych kategorii naszych celów i dopiero później od nich wychodzić. Jak głosi przysłowie pracować się powinno „od ogółu do szczegółu”. Następnie należy spisać 4 lub 5 głównych kategorii na kartce papieru, a później podzielić te kategorie na mniejsze cele do osiągnięcia oraz wyznaczyć sobie na ich realizację określony czas. Jeżeli będziemy co jakiś czas zaglądać do spisu naszych celów, pomoże nam to w zapamiętaniu ich oraz obserwowaniu działań, które podejmujemy, aby je zrealizować.


Oprócz posiadania odpowiednich kwalifikacji i umiejętności ważny jest również styl zarządzania zespołem. Ma to ogromny wpływ na jakość pracy jednostki jako części większej grupy. Zależnie od przyjętego modelu sprawowania kierownictwa, poprzez delegowanie zadań po rozliczanie podwładnych z jakości wykonanej pracy zależy de facto atmosfera i całość elementów wpływających na motywację pracowników.


W literaturze wyodrębniono trzy podstawowe typy zachowań kierowniczych:

 

 • Kierownik autokrata
 • Kierownik demokrata
 • Kierownik liberał


Po czym poznać do jakiej grupy zaliczamy się? Kierownik autokrata znany jest przede wszystkim z takich cech jak – stosowanie wyraźnego podziału na hierarchę w zajmowanych stanowiskach czyli podział na kierujących i kierowanych, bezdyskusyjne podejmowanie decyzji i oczekiwanie że każdy podporządkuje się woli kierownika, bezwzględne rozliczanie w terminach z powierzonych zadań. Takie podejście do kwestii zarządzania ma swoje minusy – izoluje ambitniejszych pracowników, wiążąc im ręce, gdyż nie są dopuszczani do głosu w sprawie podejmowanych decyzji. Wprowadza apatyczny nastrój w którym nikt nie czuje się zmotywowany do pracy, zatem twórczy potencjał zostaje marnotrawiony.


Kierownik demokrata z drugiej strony jest przeciwieństwem autokraty. Dopuszcza do głosu współpracowników, pokazuje że zależy mu na tym, aby każdy miał swoją opinię na dany temat, ponadto bierze pod uwagę najlepsze pomysły swoich podwładnych. Dzięki temu osoby pracujące wspólnie nad projektem mają poczucie ważności i spełnienia zawodowego, mają również okazję wykazania swoich umiejętności i sprawdzenia w praktyce własnych pomysłów.


Kierownik liberał natomiast jest kierownikiem pasywnym, unikającym interwencji w pracę swoich podwładnych. Daje członkom zespołu pełną swobodę a na wszelkie pytania kierowane do niego, przeważnie odpowiada zgodnie z oczekiwaniami pytającego. Ponadto, nie posiada własnej koncepcji dotyczącej danej części pracy konkretnych osób w ogólnym charakterze zadania. Wykazuje brak zainteresowania sprawowanymi funkcjami kierowniczymi, poza ogólną troską o wykonanie zadań. Stąd wniosek, że nie jest to typ kierownika specjalnie pobudzający członków zespołu do wzmożonej i twórczej pracy.


Po tych trzech modelach sprawowania funkcji kierowniczej widać jak dalece różne mogą być typy menadżerów. Który jest najlepszy? Pewnie nie ma na to odpowiedzi ze względu na właściwości konkretnego projektu, typu charakterów ludzi wchodzących w skład samego zespołu i wielu innych czynników. Niezaprzeczalne jest jednak to, że menadżer powinien posiadać wystarczające umiejętności motywujące ludzi do pracy, organizujące tą pracę w jak najbardziej adekwatny do różnych czynników sposób i być człowiekiem z którym chce się wspólnie pracować.

 

 


 

 

Powrót do strony z artykułami

 

 


 

Cechy dobrego menadżera
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów