Artykuł: Ustawa prawo sportowe - droga do nowej jakości polskiego sportu?

Ustawa prawo sportowe - droga do nowej jakości polskiego sportu? Sport to zdrowie. Tak brzmi popularna maksyma. I trudno się z tym nie zgodzić. Uprawianie sportu to wysiłek dla ciała, ale również źródło relaksu i dobrej zabawy. Sport odgrywa również ważną rolę na polu rozrywki. Wydarzenia sportowe takie jak Olimpiada, Mundial czy Liga Mistrzów gromadzą fanów różnych dziedzin sportu przed telewizorami lub na halach czy stadionach.

 

Pamiętać należy, iż sport jak prawie każda dziedzina życia, jest przedmiotem uregulowań prawnych. Można nawet mówić nowej dziedzinie prawa, jaką jest prawo sportowe. Rozumieć przez to należy regulacje prawne, znajdujące zastosowanie w sporcie jak też regulacje, dotyczące organizacji sportowych.

 

W polskim systemie prawnym w dniu 20 maja 2010 głosami 394 posłów, przy jednym przeciwnym i jednym wstrzymującym się, Sejm przyjął ustawę o sporcie Zastąpi ona dwa obecnie obowiązujące akty prawne – ustawę o sporcie kwalifikowanym i ustawę o kulturze fizycznej, a ma wejść w życie we wrześniu. Ustawa zawiera szereg nowych regulacji prawnych dostosowanych do standardów europejskich. Celem nowej ustawy o sporcie jest ograniczenie prawnej reglamentacji sportu. W ustawie umocniona została pozycja klubów sportowych. Kluby w świetle zmienionych przepisów powinny mieć charakter korporacyjny i funkcjonować jako osoby prawne. Ponadto zniesione zostały bariery w zakresie finansowania sportu przez organy władzy publicznej, a zwłaszcza przez jednostki samorządu terytorialnego. W ustawie prawo sportowe umocniono centralną pozycję narodowych federacji sportowych zgodnie z zasadą - jedna federacja w jednym sporcie. Konsekwencją tego zapisu jest reguła, zgodnie z którą związki muszą działać zgodnie z prawem oraz w sposób demokratyczny i transparentny. Ważną zmianą jest wprowadzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko zasadom rywalizacji sportowej. Mają one zapewnić prawidłowy przebieg rywalizacji sportowej, a w szczególności przestrzeganie zasad fair play. W przypadku przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za nieuczciwe zachowanie mające wpływ na wynik sportowy będą groziły kary pozbawienia wolności do 8 lub 10 lat. Penalizowane będą także najbardziej szkodliwe zachowania dopingowe. Podanie substancji zabronionej lub stosowanie metody zabronionej osobie małoletniej lub zawodnikowi bez jego wiedzy będzie podlegało karze grzywny albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Należy mieć nadzieję, że wprowadzone zmiany, pozytywie wpłyną na sytuację sportu i osób uprawiających sport w naszym kraju. Istotne wydaje się poprawienie jakości finansowania klubów sportowych. W różnych badaniach wskazuje się, że stan zdrowia naszego społeczeństwa nie jest najlepszy. Przyczyna tego tkwi m.in. w systemie edukacji dzieci i młodzieży nie otrzymującej dostatecznej „porcji” godzin wychowania fizycznego, a wszystko to związane jest zawsze z brakiem środków finansowych. Dlatego też działania legislacyjne, które otwierają możliwości w zakresie finansowania klubów sportowych, mogą spowodować, iż w naszym społeczeństwie wyrastać będą kolejne generacje utalentowanych gwiazd sportu. Jest to może jeden z wielu pozytywnych czynników (zaznaczyć trzeba, iż są to czynniki prognozowane), ale praktyka zweryfikuje, czy założenia ustawowe zostały należycie zrealizowane.

 

Zapraszam na szkolenia

Marcin Owsianka

 

 


 

Powrót do strony z artykułami

 


 

 

Artykuł: Ustawa prawo sportowe - droga do nowej jakości polskiego sportu?
Oceny: 4 z 5 z 118 głosów