Praca zespołowa - zalety, co daje i czy zawsze jest lepsza od indywidualnej?

co daje praca zespołowaOkreślając czynniki sukcesu i efektywności pracy grupy złożonej z różnych charakterów różnych ludzi, bez wątpienia należy wspomnieć o samej organizacji pracy zespołowej, czyli przydzieleniu odpowiednich ról do człowieka, którego cechy najlepiej oddają charakter zadania. Znajomość człowieka z jego silnymi i słabymi stronami daje nam możliwość przydzielenia mu zadania w grupie, które możliwie maksymalnie zwiększają jego naturalne predyspozycje. Odpowiednio dobrane osoby w zespole uzupełniają się nawzajem, pokazują rozwiązania niedostępne dla umysłów innych, nawzajem się inspirują i kontrolują. 

Spis treści:

Co to jest praca zespołowa? 

Praca zespołowa a praca grupowa 

Jakie są zalety pracy zespołowej? 

Co daje umiejętność pracy w zespole?

Trudności w pracy zespołowej

Z jakich osobowości powinien składać się dobry zespół? 

Czy praca zespołowa jest lepsza od indywidualnej? 

Jakimi zasadami należy kierować się pracując w zespole?

Jak dobierać osoby do pracy zespołowej? 

Szkolenia z komunikacji w zespole w AVENHANSEN

Co to jest praca zespołowa? 

Praca zespołowa to praca grupy ludzi (pracowników), którzy wykonują czynności i zadania wydzielone z procesów pracy. Wymaga ona wspólnych wysiłków, współpracy, współdziałania, udzielania sobie pomocy i pełnienia różnych funkcji. Osoby pracujące w zespole zwykle ponoszą zbiorową odpowiedzialność za wyniki swojej pracy.

 

Zapoznaj się z naszą propozycją szkoleń, które podniosą efektywność pracy w zespole 

Szkolenia otwarte z umiejętności interpersonalnych

 

Praca zespołowa a praca grupowa 

Praca zespołowa często utożsamiana jest z pracą w grupie. Co więcej, zwykle pojęć tych używa się zamiennie. Zgodnie z definicją nie każda grupa jest zespołem. Aby grupa mogła być uznana za zespół, musi spełniać określone warunki, które składają się na tzw. cechy pracy zespołowej. Są to: 

 • wspólny cel;

 • współpraca;

 • wspólny system wartości i norm;

 • zbiorowa odpowiedzialność;

 • wzajemne wsparcie. 

Jakie są zalety pracy zespołowej? 

Do najważniejszych zalet pracy zespołowej można zaliczyć:

 • efektywność - praca w zespole pozwala lepiej, skuteczniej i szybciej rozwiązywać powierzone zadania. Jedna osoba nie byłaby w stanie realizować tego z takim samym efektem, co zespół;

 • większa wiedza, doświadczenie i umiejętności - połączenie wiedzy i umiejętności każdej osoby pracującej w zespole pozwala uzyskać jeszcze lepsze wyniki, każdy dokłada swoją cegiełkę do końcowego efektu; 

 • aktywność i zaangażowanie - w trakcie pracy zespołowej mamy do czynienia ze zjawiskiem facylitacji. Ludzie wiedząc, że pracują w grupie osób i czując, że są obserwowani przez innych, stają się bardziej pobudzeni do działania;

 • wzrost kompetencji - dzięki możliwości wymiany poglądów, wiedzy i doświadczeń osoby pracujące w zespole mogą zwiększyć swoje kompetencje i nauczyć się czegoś od innych; 

 • szybszy przepływ informacji - praca w zespole przebiega szybciej i umożliwia sprawniejszą komunikację;

 • lepsza atmosfera w pracy - dzięki pracy w zespole wzrasta integracja zespołu, co przekłada się na lepszą atmosferę; 

 • zaspokojenie potrzeby przynależności do grupy - człowiek to istota społeczna, działanie w grupie daje więc jednostce poczucie przynależności, wsparcie emocjonalne, identyfikację. 

Co daje umiejętność pracy w zespole? 

Umiejętność pracy w zespole jest niezwykle cenna dla pracodawców. Pracownik, który odnajduje się w pracy zespołowej, łatwiej zdobywa nowych klientów, nie ma również problemów ze sztuką wystąpień publicznych, jasno i zrozumiale przekazuje komunikaty i wyraża swoje zdanie. Praca w zespole pomaga łatwiej i szybciej osiągnąć zamierzone cele. Działa również pozytywnie na atmosferę w miejscu pracy. 

Trudności w pracy zespołowej

Praca w zespole niewątpliwie posiada wiele zalet. Trzeba jednak wspomnieć również o pewnych trudnościach, które jej towarzyszą i mogą utrudnić osiągnięcie zamierzonych efektów. 

Do czynników utrudniających pracę w zespole zaliczyć można:

 • pewne cechy charakterów pracowników, które powodują, że takie osoby nie są zdolne pójść na kompromis;

 • dominację przez jednostkę;

 • rozmycie odpowiedzialności za decyzje;

 • brak zaangażowania poszczególnych członków zespołu;

 • konflikty między pracownikami;

 • brak odpowiedniej motywacji; 

 • syndrom grupowego myślenia (uleganie naciskowi zespołu). 

Z jakich osobowości powinien składać się dobry zespół? 

Zespół powinien składać się z osób, których osobowość i wynikające z niej cechy uzupełniają braki u innych członków grupy. Typami zachowań, jakie powinny znaleźć się w zespole są:

 • kierownik

 • twórca

 • radykał

 • osoba harmonizująca

 • ekspert techniczny

 • przewodnik

 • krytyk/oceniający

 • koordynator

 • polityk

 • promotor

W dobrze dobranym pod względem cech osobowości zespole powinny znaleźć się wszystkie te cechy. Należy pamiętać, że każdy człowiek ma 2 takie cechy, niekiedy 3, w tym jedną która dominuje. W nowoczesnym zarządzaniu nie wystarczy zatrudnić fachowca z odpowiednim wykształceniem i umiejętnościami. Wybór pracownika powinien brać pod uwagę zespół cech kandydata pod kątem jego przydatności do funkcjonującego zespołu.

Kierownik i przewodnik zespołu 

Kierownik i przewodnik należą do dwóch typów przywódczych, potrzebnych w każdym zespole. Dzięki ich umiejętnościom opierających się na drobiazgowości i planowaniu nawet dużych przedsięwzięć w drobnych szczegółach ,,ogarną” cały projekt. Natomiast duże umiejętności organizacyjne pozwalają innym oprzeć się na przedstawionym planie i według wytycznych realizować swoje zadania. Wadą kierownika jest mała charyzma - władza pozbawiona charyzmy może wpływać na ludzi irytująco. Nie potrafi innych odpowiednio zmotywować do pracy, pomimo świetnego przygotowania merytorycznego. 

Twórca

Osoba charakteryzująca się twórczym podejściem do pracy posiada kreatywny i otwarty umysł. Niecodzienne i oryginalne pomysły są nieocenione w każdym zespole. Wadą człowieka twórczego może być jednak słomiany zapał - w momencie gdy taka osoba jest w stanie wyobrazić sobie ostateczny kształt swojego projektu, porzuca go na rzecz kolejnego. Taka osoba potrzebuje człowieka, który będzie zmuszała do kontynuowania jednego projektu. 

Radykał 

Osobą posiadającą inne zdanie niż reszta zespołu jest radykał - potrafi pokazać pozostałym członkom grupy coś, co poszerza horyzonty myślowe i skojarzeniowe, a dzięki tej umiejętności pozwala wyjść z impasu. Niestety, poprzez swoją osobowość, często drażni ludzi. 

Osoba harmonizująca zespół

Osobowością, która spaja grupę poprzez rozwiązywanie konfliktów i rozładowywanie napięcia, jest typ osoby harmonizującej. Taka osoba posiada duże umiejętności interpersonalne, tzw. miękkie - potrafi łagodzić konflikty, lecz w dążeniu do pozyskania sympatii członków grupy zapomina o tym, co powinna zrobić jako część grupy.

Ekspert techniczny w pracy zespołowej 

Ekspert techniczny stanowi główne źródło wiedzy merytorycznej, niezbędnej przy zaawansowanych projektach.

Czy praca zespołowa jest lepsza od indywidualnej? 

Liczne badania pokazują, że nawet najlepsza, najbardziej zmotywowana jednostka, nie jest w stanie uzyskać takich rezultatów jak zespół pracowników. Jaka jest przyczyna zaistniałej sytuacji? Dzieje się tak dzięki efektowi synergii, który umożliwia poszczególnym osobom rozwinięcie umiejętności, czy też kompetencji własnych, pod wpływem zachowań i działań pozostałych członków zespołu. 

W ramach maksymy: „co dwie głowa to nie jedna”, możemy dopatrywać się również większej ilości możliwości rozwiązania problematycznej sytuacji, czy też doprowadzić do szybszego wprowadzenia w życie elementów naprawczych. Co więcej, praca zespołowa pozwala zminimalizować błędy, dzięki faktowi, że członkowie grupy mają możliwość kontrolować się wzajemnie i wskazywać na mankamenty rozwiązań, których zainteresowana osoba może nie zauważać. Dzięki współpracy, grupa staje również przed możliwością wzajemnego motywowania się, rozwijania inicjatywy, a także myślenia kreatywnego. Okazuje się także, że przy większej liczbie osób silniej identyfikowane są cele i rezultaty pracy.

Jakimi zasadami należy kierować się pracując w zespole?

Aby praca w zespole przyniosła oczekiwane efekty, należy: 

 • Wykształtować w sobie poczucie odpowiedzialności zarówno za pracę swoją jak i pozostałych członków zespołu. 

 • Określić i wypracować sposoby komunikacji, oparte przede wszystkim na otwartym dialogu, życzliwości oraz otwartości. 

 • Zwrócić uwagę na dystraktory, które mogą pojawić się w procesie tworzenia wspólnego dzieła i przeciwdziałać barierom komunikacyjnym. 

 • Zastanowić się nad możliwościami rozwiązywania pojawiających się problemów, ale także konfliktów. 

 • Zwracać baczną uwagę, aby każdy poszczególny członek załogi rzeczywiście angażował się w powierzone mu zadanie czy projekt.

 • Wyznaczyć jakieś symboliczne kary za celowe, bądź świadome łamanie ustalonych wcześniej zasad;

 • Upewnić się, że każdy partycypant grupy, wyraził zgodę na pracę w zespole i identyfikuje się z przebywaniem w poszczególnym gronie osób.

Jak dobierać osoby do pracy zespołowej? 

Zazwyczaj lepiej, sprawniej i efektywniej pracują grupy, które składają się z małej liczby osób. Zespół 20-osobowy to już tłum, w którym łatwo się schować, czy też poczuć wyalienowanym, a co więcej istnieje także ryzyko rozmycia się odpowiedzialności za wykonywanie powierzonego wcześniej zadania. Ponadto w grupach, które nie są tak liczne, lider zespołu, ma większe pole manewru: może szybko komunikować się z członkami grupy, rozpoznawać nastroje zespołu, upewniać się, że buduje motywacje grupy. 

Pamiętajmy również, aby dobierać członków załogi, według wcześniej przygotowanego klucza. Nie może to być grupa zupełnie losowo wybranych osób, które nie potrafią ze sobą współdziałać. Powinni do siebie pasować nie tylko pod względem kwalifikacji i przygotowania merytorycznego, ale także pod względem osobowościowym. 

Szkolenia z komunikacji w zespole w AVENHANSEN

Chcesz nauczyć siebie lub swoich pracowników efektywnej pracy zespołowej? Skorzystaj z bogatej oferty szkoleń przygotowanych przez AVENHANSEN. Proponujemy szkolenia zamknięte i otwarte ze skutecznej komunikacji i pracy w zespole skierowane do przedstawicieli różnych zawodów. Nowością w naszej firmie są szkolenia online z udziałem trenera ,,na żywo”, które można przeprowadzić bez wychodzenia z pracy czy domu. 

 

Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleń, które odbędziesz bez wychodzenia z domu

Szkolenia online

 

Więcej na temat pracy zespołowej dowiesz się z artykułów na naszym blogu:

Praca zespołowa - zalety, co daje i czy zawsze jest lepsza od indywidualnej?
Oceny: 0 z 5 z 0 głosów