Artykuł: Finanse dla nie finansistów

"Nie wiem, jak sytuacje przedstawia się u Państwa, ale ja na sam dźwięk faktura, czy rachunkowość dostaję dreszczy." Na pewno spotkaliście się z takim stwierdzeniem i może również Wam nie jest ono obce.

 

Podpowiem Wam, jak sobie poradzić z powyższym problemem. W związku z faktem, że niezależnie od stanowiska, jakie pełnimy w naszej firmie, spotykamy się chcąc nie chcąc z pojęciami oscylującymi wokół finansów, poprosiłam swojego kolegę ekonomistę, aby pomógł mi zrozumieć podstawowe kwestie związane z rachunkowością, tak abym nie musiała się więcej wstydzić z powodu własnej ignorancji.

Oto, czego się nauczyłem.

Moje pierwsze pytanie dotyczyło rzeczy, jak wydaje mi się najistotniejszej, a mianowicie, czemu tak naprawdę służy rachunkowość i z jakich powodów jest nieodzowna w każdym przedsiębiorstwie. Jak się okazało jest ona tak ważna, ponieważ stanowi ewidencję gospodarczą wszelkich procesów gospodarczych, wyników finansowych czy ogólnej sytuacji majątkowej firmy. W celu doprecyzowania moich tłumaczeń, pozwolę sobie podzielić rachunkowość na trzy gałęzie:

  • Księgowość - oznaczającą księgi rachunkowe, w których zawarte, zapisane są wszelkie zjawiska i procesy gospodarcze;

  • Kalkulacje - określające koszty poszczególnych produktów;

  • Sprawozdawczość finansowa - to wszelkie raporty, zestawienia stanowiące o sytuacji finansowej spółki.

Kolejnym, nasuwającym się pytaniem jest to, czy finanse odgrywają jakąś istotną rolę w przedsiębiorstwie. Jak można było się spodziewać, jak najbardziej. Należy wymienić więc takie funkcje jak:

  • Najważniejszą i podstawową rolą rachunkowości jest kontrola rezultatów firmy;

  • Co więcej rachunkowość pozwala na pomiar wartości majątku przedsiębiorstwa;

  • Jest informacją, sygnałem umożliwiającym, bądź nie podejmowanie wszelkich decyzji;

  • Jest także podstawą do tworzenia, generowania wszelkich statystyk.

Znając już istotę oraz nieodzowność ekonomii w przedsiębiorstwie, warto dowiedzieć się, jakie są podstawowe zasady rachunkowości, którymi wszyscy winni się kierować, a które w rzeczy samej są bardzo logiczne i narzucają się same przez się.

 

Zasada wiarygodności - oznacza konieczność rzetelnego oraz pełnego ujawniania sytuacji majątkowej i finansowej firmy, jak również jej wyniki finansowe.

 

Zasada istotności - polega na umiejętności wychwytywania tych zdarzeń ekonomicznych, które mają zdecydowany wpływ na ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

 

Zasada memoriałowa - stanowi o konieczności zaliczania danych przychodów oraz kosztów z nimi związanych do okresu, w którym powstały, a nie zaś do okresu, w którym zostaną rozliczone, zapłacone.

 

Zasada ciągłości - oznacza nić innego jak konieczność stosowania omawianych zasad permanentnie tak, aby w każdym kolejnym roku można byłoby dokonywać porównań, analiz.

 

Zasada kontynuacji - zakłada fakt, że właściciel firmy, czy też osoba nią zarządzająca ma w planach, kontynuowanie prowadzenia działalności gospodarczej w latach kolejnych.

 

Zasada współmierności - polega na tym, że określając wyniki finansowe danego roku, uwzględniamy jedynie te przychody i koszty, które są realizowane w tym właśnie okresie.

 

Zasada ostrożności - polega na umiarkowanym optymizmie, a więc: wyceniając poszczególne zasoby majątkowe oraz kapitał, należy je wyceniać, biorąc pod uwagę rzeczywiste ceny, uwzględniające zarówno wartość handlową jak i tę użytkową.

 

Jest jeszcze jedna bardzo istotna kwestia, która pozwala zrozumieć nieodzowność finansów w firmie. Mam tutaj na myśli podział rachunkowości na finansową oraz zarządczą. Czy się różnią? Tak, ta pierwsza dostarcza informacji, które wychodzą na zewnątrz przedsiębiorstwa, czyli do różnych instytucji takich jak banki, urzędy a nawet kontrahenci. Rachunkowość zarządcza to informacje i sprawozdania wewnętrzne, które decydentom firmy, pozwalają na podjęcie właściwych i intratnych dla firmy decyzji, uwzględniając właśnie stan finansowy przedsiębiorstwa.

Czy można to jakoś wszystko przedstawić bez używania lub wymieniania powyższych haseł? Niestety nie za bardzo. Tak jak wspomniałam na początku, każdy pracownik firmy styka się z rachunkowością w ten, bądź inny sposób i dobrze byłoby zatem, gdyby rozumiał podstawowe pojęcia stosowane przez finansistów, bądź chociaż istotę rachunkowości i jej wpływu również na nas, jako pracowników. Jeśli zakład pracy ma dobrze prosperować, a my pozwolić sobie na myślenie o podwyżce, to przedsiębiorstwo musi przynosić zyski oraz zwiększać swoją wartość. To zaś na pewno nie będzie miało miejsca, jeśli firma nie będzie sprawnie zarządzana finansowo.

 

 

Zapraszamy na szkolenie Zarządzanie finansami dla niefinansistów

 


 

 

Powrót do strony z artykułami

 

 

 


 

Artykuł: Finanse dla nie finansistów
Oceny: 4 z 5 z 40 głosów