Elektroniczne postępowanie upominawcze - nowoczesne technologie informatyczne w służbie wymiaru sprawiedliwości

 

Zgodnie z rozwiązaniami funkcjonującymi m.in. w Wielkiej Brytanii i Niemczech, Sejm uchwalił 5 grudnia 2008 r. nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadziła do polskiego systemu prawnego z dniem 1 stycznia 2010 roku, elektroniczne postępowania upominawcze . Stanowi to swoistą rewolucję w zakresie dochodzenia roszczeń w procesie i jest pierwszym krokiem do pełnej informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. Zakłada się, że wprowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego powinno przyczynić się do sprawniejszego rozpoznawania roszczeń. Wprowadzone zmiany mają w znacznym stopniu odciążyć sądy od rozpoznawania spraw drobnych, a także pociągnąć za sobą istotne ograniczenie kosztów postępowania, zarówno dla wymiaru sprawiedliwości, jak i stron.

 

Stworzona nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego pozwala na utworzenie ,,e-sądu" jako wydziału cywilnego sądu rejonowego, który będzie rozpoznawać sprawy tylko i wyłącznie w elektronicznym postępowaniu upominawczym bez względu na wartość przedmiotu sporu . Do rozpatrywania zażaleń od zarządzeń przewodniczącego oraz od orzeczeń sądu elektronicznego będzie właściwy jeden e-sąd (wydział odwoławczy).

 

Oto szereg zmian wprowadzonych do naszego systemu prawnego:

 

Po pierwsze nowością jest umożliwienie wykonywania czynności w elektronicznym postępowaniu upominawczym referendarzom sądowym. Wszystkie czynności sądu, referendarza i przewodniczącego w tym postępowaniu utrwalane są wyłącznie w systemie teleinformatycznym, a wytworzone w ich wyniku dane w postaci elektronicznej, opatrywane są bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Po drugie jedynie w drodze elektronicznej będzie odbywać się komunikacja między powodem i sądem elektronicznym. Natomiast między pozwanym i sądem elektronicznym w drodze tradycyjnej, chyba że pozwany sam zainicjuje komunikację elektroniczną - wysyłając pismo drogą elektroniczną. Elektroniczny obieg informacji pozwoli tym samym na elektroniczną archiwizację akt sądowych w sprawach rozpatrywanych w tym trybie.

 

Po trzecie dane do składania podpisu elektronicznego na potrzeby elektronicznego postępowania upominawczego będą udzielane profesjonalnym pełnomocnikom i innym podmiotom uczestniczącym w postępowaniu cywilnym, tj. adwokatom/radcom prawnym/prokuratorom/rzecznikom patentowym, po złożeniu stosownego wniosku za pośrednictwem właściwej okręgowej rady adwokackiej/izby radców prawnych/prokuratora apelacyjnego lub Prokuratora Krajowego/okręgowego, zgromadzenia rzeczników patentowych.

 

Po czwarte w postępowaniu tym nie dołącza się odpisów pisma, załączników i pełnomocnictwa. Ponadto charakterystyczne dla elektronicznego postępowania upominawczego jest konieczność uiszczenia opłaty sądowej wraz z wniesieniem pozwu. W związku z tym opłata powinna być uiszczona wraz z wniesieniem pozwu, zaś w razie braku takiej opłaty nie wzywa się do jej uiszczenia, lecz przewodniczący zarządza zwrot pozwu.

 

Po piąte istotna jest też kwestia czynności związanych z doręczeniami. Dlatego też doręczenia elektroniczne następuje z datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. W przypadku braku takiego potwierdzenia doręczenie uznaje się za skuteczne z upływem 14 dni od daty umieszczenia korespondencji w systemie teleinformatycznym.

 

Po szóste założeniem nowego trybu jest rezygnacja z prowadzenia akt w formie papierowej.

 

Po siódme opłaty od pism procesowych wnoszonych w elektronicznym postępowaniu upominawczym są niższe niż w postępowaniu nakazowym Najważniejszym jednak aspektem elektronicznego postępowania upominawczego jest podejmowanie wszelkich czynności drogą komunikacji elektronicznej.

 


1. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.
2. Jedyny taki sąd stworzony został przy Sądzie Rejonowym w Lublinie. Jest to XVI Wydział Cywilny z siedzibą przy ul. Bocznej Lubomelskiej 13; https://www.e-sad.gov.pl/rejestracjaPracownikaSadu.aspx. [dane z dnia 19 lutego 2010r.].


 

Serdecznie Pozdrawiam
Marcin Owsianka »


 

Powrót do strony z artykułami

 


 

Sprawdź teraz naszą ofertę

Szkolenia otwarte z prawa

Elektroniczne postępowanie upominawcze - nowoczesne technologie informatyczne w służbie wymiaru sprawiedliwości
Oceny: 4 z 5 z 36 głosów